Άρθρο Γ. Χριστοδουλάκη, Εκτελεστικού Διευθυντή ICAP Credit Rating Agency, στην "ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ" - ICAP CRIF

Άρθρο Γ. Χριστοδουλάκη, Εκτελεστικού Διευθυντή ICAP Credit Rating Agency, στην “ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ”

Αποκαλύπτοντας την CSR στην Πιστοληπτική Διαβάθμιση

 

Η οικονομία αναζητά εμφατικά ένα νέο πρότυπο βιώσιμης ανάπτυξης, εντάσσοντας κοινωνικά στοιχεία τα οποία ανέκαθεν βρίσκονταν στο περιθώριο. Πως οδηγηθήκαμε σε αυτό; Οι αλλεπάλληλες κρίσεις στις αρχές του 21ου αιώνα, με αφετηρία την κατάρρευση της Enron (2001) και ακολούθως της Lehman Brothers (2008) και των πιστωτικών αγορών έκτοτε, σηματοδότησαν τα όρια του εγκατεστημένου μοντέλου οργάνωσης στη δυτική οικονομία. Ένα παράδειγμα το οποίο αφενός οδήγησε σε σημαντική οικονομική μεγέθυνση, αφετέρου ο πλούτος κατανεμήθηκε άνισα, εμβαθύνοντας συνθήκες ασταθούς ισορροπίας και κρίσης σε επίπεδο ατομικό, επιχείρησης και συστήματος.

 

Μια απάντηση επιχειρήθηκε να δοθεί από την πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών (ΗΕ) για τις Αρχές Υπεύθυνης Επένδυσης (PRI), για να τύχει ψυχρής υποδοχής, μέχρι τις αλλεπάλληλες πιστωτικές κρίσεις από το 2008 και την αυξανόμενη πίεση κλιματικών και κοινωνικών κρίσεων. Οι συνθήκες συντέλεσαν στο διεθνή συντονισμό για το πλαίσιο των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των ΗΕ, πρακτική έκφανση των οποίων αποτελούν τα κριτήρια Περιβαλλοντικής, Κοινωνικής και Διακυβερνητικής βιωσιμότητας (ESG). Αν η ερώτηση για το βαθμό στον οποίο η συμμόρφωση με τα κριτήρια αυτά οδηγεί στη βιωσιμότητα έχει αβέβαιη απάντηση, τότε η απάντηση για την ερώτηση μη-συμμόρφωσης είναι βέβαιη. Είναι ακριβώς αυτός ο κίνδυνος – η εμφάνιση κρίσεων ESG – ο οποίος θα πρέπει να οριστεί, να προβλεφθεί και να αποτιμηθεί από Οργανισμούς Πιστοληπτικής Διαβάθμισης, τόσο για την ανάπτυξη διαβαθμίσεων ESG, όσο και για την εκτίμηση της επίδρασής τους στον πιστωτικό κίνδυνο.

 

Στο πλαίσιο αυτό, ενώ οι διαστάσεις (E) και (G) έχουν ήδη γνωρίσει σημαντική ανάπτυξη, εκτιμάται ότι η κοινωνική διάσταση (S) θα πρωταγωνιστήσει στο μέλλον. Η έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (CSR) διευρύνεται πολύ πέρα των ορίων της «εκ των υστέρων» ανταπόδοσης προς την κοινωνία, προς τον «εκ των προτέρων» σχεδιασμό πολιτικών και λειτουργιών που σέβονται την ισότητα, την ποικιλομορφία και την ένταξη (EDI), σέβονται το περιβάλλον, κινητοποιούν και ανταμείβουν την προσπάθεια και την καινοτομία σε κοινοτικό επίπεδο, συν-διαμορφώνουν πρωτοβουλίες με τους κοινωνικούς εταίρους. Η κοινωνική διάσταση του πλαισίου ESG δύναται να διαμορφώσει ζωντανά δίκτυα αλληλοϋποστήριξης μεταξύ επιχειρήσεων, θεσμών και κοινωνικών εταίρων, συνεισφέροντας στη βιώσιμη ανάπτυξη κινητοποιούμενα από το αμοιβαίο όφελος.Cookies Settings