Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε Επιχειρήσεις - ICAP CRIF

Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε Επιχειρήσεις

Έρευνα για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη διεξήγαγε για 10η συνεχή χρονιά η Διεύθυνση Οικονομικών – Κλαδικών Μελετών της ICAP Α.Ε, τα αποτελέσματα της οποίας παρουσιάζονται συνοπτικά στη συνέχεια.

Σκοπός της έρευνας:

  • Μελέτη και αξιολόγηση του βαθμού εφαρμογής των δράσεων ΕΚΕ από τις ελληνικές επιχειρήσεις.
  • Εξέταση των δράσεων ΕΚΕ που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων της υγειονομικής κρίσης του COVID-19.
  • Παρουσίαση του ετήσιου κόστους των δράσεων ΕΚΕ.
  • Αποτύπωση των οφελών που προκύπτουν από τις πρακτικές ΕΚΕ στις εταιρείες.
  • Διερεύνηση των ανασταλτικών παραγόντων που περιορίζουν την υλοποίηση των εξεταζόμενων δράσεων στην ελληνική επικράτεια.

 

Ταυτότητα της Έρευνας                                        

Η έρευνα διεξήχθη από τη Διεύθυνση Οικονομικών – Κλαδικών Μελετών της ICAP Α.Ε.

Χρόνος διεξαγωγής: 17.05.2021 – 04.06.2021

Μεθοδολογία: Χρησιμοποιήθηκε δομημένο ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις: α) μιας μόνο απάντησης β) πολλαπλών απαντήσεων και γ) ιεράρχησης των απαντήσεων κατά σημαντικότητα με βάση συγκεκριμένη κλίμακα. Η επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων έγινε με μεθόδους περιγραφικής στατιστικής.

Δείγμα: 74 επιχειρήσεις από διάφορους κλάδους της ελληνικής οικονομίας (βιομηχανία, εμπόριο, υπηρεσίες), που δραστηριοποιούνται σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.

Τομείς Εφαρμογής Δράσεων ΕΚΕ

Όπως κάθε χρόνο στα πλαίσια της έρευνας διερευνήθηκε η κατανομή του συνολικού προϋπολογισμού των εταιρειών για δράσεις ΕΚΕ, στους βασικούς άξονες:

  • Ανθρώπινο Δυναμικό
  • Περιβάλλον
  • Κοινωνία
  • Αγορά

Τα μεγαλύτερα κονδύλια για το 2021 δαπανήθηκαν σχεδόν ισόποσα για τις δράσεις που σχετίζονται με την Κοινωνία καταλαμβάνοντας μερίδιο 31% και το Ανθρώπινο δυναμικό με μερίδιο 30% (διάγραμμα 1). Αξίζει να σημειωθεί ότι, στις έρευνες των ετών 2019-2020 η κατηγορία Κοινωνία λαμβάνει προβάδισμα, ενώ σε έρευνες των προηγούμενων ετών (2015-2018) το υψηλότερο μερίδιο κατείχε διαχρονικά η κατηγορία Ανθρώπινο Δυναμικό.

Οι απρόσμενες συνθήκες που διαμόρφωσε η πανδημία του COVID-19 ώθησαν τις επιχειρήσεις στην προσαρμογή των διαδικασιών και της λειτουργίας τους στα νέα δεδομένα, αναλαμβάνοντας το δικό τους μερίδιο ευθύνης για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού, ενώ συνδέθηκαν και με πλήθος καλών πρακτικών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Οι επιχειρήσεις, εκτός από την στήριξη των δικών τους ανθρώπων κινητοποιήθηκαν σε μεγάλο βαθμό προσφέροντας σημαντικές υλικές και χρηματικές δωρεές τόσο για το Εθνικό Σύστημα Υγείας όσο σε άλλες δράσεις που προωθούν την ευημερία των πολιτών και μετά την υγειονομική κρίση του Covid-19.

ΔΗΛΩΣΗ Νικήτα Κωνσταντέλλου, Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του ομίλου εταιρειών ICAP: «Η πανδημία του COVID-19 και οι απρόσμενες συνθήκες που διαμορφώθηκαν, ώθησαν τις επιχειρήσεις στην προσαρμογή της λειτουργίας τους στα νέα πρωτόγνωρα δεδομένα, αναλαμβάνοντας το δικό τους μερίδιο ευθύνης για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού, ενώ παράλληλα συνδέθηκαν με πλήθος καλών πρακτικών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ). Οι επιχειρήσεις, εκτός από την στήριξη των δικών τους ανθρώπων κινητοποιήθηκαν άμεσα προσφέροντας σημαντικές υλικές και χρηματικές δωρεές τόσο για το Εθνικό Σύστημα Υγείας όσο και σε άλλες δράσεις που προωθούν την ευημερία των πολιτών. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 95% των επιχειρήσεων (του δείγματος) αναγνωρίζουν την σημαντικότητα της ΕΚΕ, ενώ 2 στις 3 επιχειρήσεις θεωρούν ότι οι δράσεις ΕΚΕ συντελούν θετικά σε «πολύ» ή «πάρα πολύ» μεγάλο βαθμό στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της υγειονομικής κρίσης του COVID-19.

Ωστόσο, οι εταιρείες θεωρούν ότι υπάρχουν ακόμα περιθώρια ανάπτυξης της ΕΚΕ από τις ελληνικές επιχειρήσεις αφού το 63% θεωρεί ότι ο βαθμός διείσδυσης / εφαρμογής των πρακτικών της εξακολουθεί να κυμαίνεται σε μέτρια επίπεδα. Επίσης, 9 στις 10 επιχειρήσεις θεωρούν τη συνεισφορά στο κοινωνικό σύνολο ως το κυριότερο όφελος από τις πρακτικές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.Τα μεγαλύτερα κονδύλια δαπανήθηκαν σχεδόν ισόποσα για τις δράσεις που σχετίζονται με την Κοινωνία και το Ανθρώπινο δυναμικό καταλαμβάνοντας μερίδιο 31% και 30% αντίστοιχα. Αξίζει να σημειωθεί ότι λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες συνθήκες, η πλειοψηφία των επιχειρήσεων σε ποσοστό 34% αξιολόγησε ως «μέτριο» τον βαθμό επηρεασμού των δράσεων ΕΚΕ από την πανδημία, ενώ το 28% τον αξιολόγησε ως «πολύ». Το μέγεθος της επιχείρησης, η γραφειοκρατία αλλά και η δυσμενής τρέχουσα οικονομική συγκυρία, θεωρούνται οι κυριότεροι ανασταλτικοί παράγοντες υλοποίησης ΕΚΕ από τις ελληνικές επιχειρήσεις.

Αναμφισβήτητο είναι το γεγονός ότι οι δράσεις ΕΚΕ μπορούν να αποτελέσουν ένα  αποτελεσματικό εργαλείο διαχείρισης της κρίσης για τις επιχειρήσεις και πέρα από τα πολλαπλά οφέλη για το κοινωνικό σύνολο, να επιφέρουν ευνοϊκά αποτελέσματα στην ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητά τους. Προς αυτήν την κατεύθυνση η ενημέρωση της κοινωνίας και των καταναλωτών, η εκπαίδευση των στελεχών των επιχειρήσεων και η παροχή κινήτρων από την πλευρά της πολιτείας είναι ενέργειες που μπορούν να ενθαρρύνουν περισσότερες επιχειρήσεις στην υιοθέτηση πρακτικών ΕΚΕ»

Περισσότερα ΕΔΩCookies Settings