Μεταβολή της κλίμακας διαβάθμισης ICAP Credit Rating - ICAP CRIF

Μεταβολή της κλίμακας διαβάθμισης ICAP Credit Rating

Βάσει του θεσμικού της ρόλου ως Οργανισμός Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας (Credit Rating Agency) η ICAP αποδίδει Αξιολογήσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας (Credit Ratings) οι οποίες εκδίδονται μέσω καθιερωμένου και καθορισμένου συστήματος αξιολόγησης, με κατηγορίες αξιολόγησης.

Προκειμένου να εναρμονιστεί με τα διεθνή πρότυπα που ακολουθούνται αναφορικά με τα σύμβολα αξιολόγησης ανά κατηγορία η ICAP προχώρησε σε μεταβολή της κλίμακας διαβάθμισης βάσει της οποίας θα αποδίδει Αξιολογήσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας σε Εταιρίες/Εκδότες και Εταιρικά Χρεόγραφα/Εκδόσεις (Corporate Credit Ratings).

Κατόπιν των εγκρίσεων που έλαβε η ICAP από τις αρμόδιες Εποπτικές Αρχές, η νέα κλίμακα θα τεθεί σε ισχύ στις 6 Δεκεμβρίου 2021.

Η διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη κλίμακα περιορίζεται αποκλειστικά σε επίπεδο συμβόλων-γραμμάτων ενώ η σημασία της κάθε κατηγορίας αξιολόγησης, τα οριζόμενα ποσοστά αθέτησης καθώς και ο αριθμός των διαβαθμίσεων θα παραμείνουν αμετάβλητα.

Η ακριβής αντιστοίχιση της τρέχουσας κλίμακας διαβάθμισης που χρησιμοποιεί η ICAP με τη νέα είναι διαθέσιμη εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε το αίτημά σας στο email: ratingscalechange@icap.gr

Σημαντική Επισήμανση: Η μεταβολή αφορά αποκλειστικά στην κλίμακα διαβάθμισης του ICAP Credit Rating. Η κλίμακα διαβάθμισης του ICAP Credit Score διατηρείται ως έχει.

 Cookies Settings