Νέα υπηρεσία Credit Rating σε Ομολογίες Τιτλοποιήσεων Απαιτήσεων από την ICAP A.E. - ICAP CRIF

Νέα υπηρεσία Credit Rating σε Ομολογίες Τιτλοποιήσεων Απαιτήσεων από την ICAP A.E.

Η ICAP, ο ελληνικός Οργανισμός Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας, ενημερώνει για τη νέα της υπηρεσία Credit Rating σε Ομολογίες Τιτλοποιήσεων Απαιτήσεων.

Η ICAP, η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα που έχει αναγνωριστεί ως Οργανισμός Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας, επεκτείνει τη δραστηριότητά της και πλέον αποδίδει αξιολογήσεις σε Ομολογίες Τιτλοποιήσεων Απαιτήσεων, με έμφαση στις Ομολογίες Τιτλοποιήσεων Μη εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων.

Η πιστοληπτική αξιολόγηση (Credit Rating) αντανακλά το επίπεδο εμπιστοσύνης ότι ο τίτλος θα εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις, πλήρως και εγκαίρως.

Η ICAP, ανέπτυξε μία μεθοδολογική προσέγγιση που συνδυάζει τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά χαρακτηριστικά, τα οποία αποτυπώνουν τις ιδιότητες του κινδύνου του υποκείμενου χαρτοφυλακίου περιουσιακών στοιχείων, τη διάρθρωση της συναλλαγής, τους νομικούς κινδύνους, τους κινδύνους αντισυμβαλλομένων, καθώς και την απόδοση του διαχειριστή (Servicer) και όλων των εμπλεκόμενων μερών.

Η μεθοδολογία της ICAP προσφέρει τη δυνατότητα εκτίμησης των Aναμενόμενων Zημιών (Expected Loses – EL), βασιζόμενη σε μία καινοτόμο γενίκευση της κατανομής πιστωτικών ζημιών (Vasicek), με στόχο να προσδιορίζεται λεπτομερώς η πιθανότητα ακραίων γεγονότων απώλειας, καθώς και ακανόνιστων, εξαιρετικά μικρών ποσοστών ανάκτησης, που συνήθως εμφανίζονται σε χαρτοφυλάκια μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Με τη νέα υπηρεσία, η ICAP υποστηρίζει αποτελεσματικά τις αποφάσεις των Χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και των επενδυτών τους, ενώ παράλληλα συνεισφέρει στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας.

Η ICAP είναι η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα που έχει αναγνωρισθεί ως:

• Οργανισμός Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας (Credit Rating Agency) από την European Securities and Markets Authority (ESMA),
• Εξωτερικός Οργανισμός Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων από την Τράπεζα της Ελλάδος, για σκοπούς υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων στο πλαίσιο της Τυποποιημένης Προσέγγισης,
• Αποδεκτή Πηγή για Αξιολογήσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας σε Ελληνικές Επιχειρήσεις στo πλαίσιo εφαρμογής του Ευρωσυστήματος από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

 

 Cookies Settings