Управление на корпоративните резултати - ICAP CRIF BG
 

Управление на корпоративните резултати

Резултатни услуги за увеличение на ефективността, които се фокусират върху двигателите на печалба, успехи и стойност в една компания

Стратегическа оптимизация на разходите

Ръстът на компанията е отражение от способността й да управлява ефективно разходите, като същевременно гарантира оптимална производителност. Ограниченията, пред които е изправена всяка организация, са уникални въз основа на нейния капацитет, нуждите на пазара в който оперира и нейните цели.

Стратегическата оптимизация на разходите е ефективното прилагане на професионална и техническа експертиза за планиране и контрол на ресурси, разходи, рентабилност и рискове. Това е систематичен подход за управление на разходите през целия жизнен цикъл на всяко предприятие, програма, съоръжение, проект, продукт или услуга.

Бюджетиране, планиране и прогнозиране (БПП) – Управление на паричните потоци (УПП)

БПП е процес, който определя краткосрочните и дългосрочните финансови цели на една организация и представлява Годишния цикъл на планиране. Това е критично средство за сформиране и изпълнение на бизнес стратегия. УПП е процес подпомагащ организацията да наблюдава и анализира своите парични потоци лесно и бързо.

 

Решението на БПП Ви помага да:

 • Автоматизирате процеса на бюджетиране, планиране и прогнозиране
 • Облекчите финансовото планиране
 • Сравните ефективността с плана
 • Осигурите бърза и точна финансова и оперативна информация
 • Осигурите точен анализ и стратегически план
 • Използвате гъвкави процеси чрез автоматизирани процедури
 • Увеличавате корпоративната гъвкавост и прозрачност
 • Подобрите възможностите за анализ
 • Намалите грешките в данните
 • Намалите времето за планиране

 

Консултантите на ICAP CRIF са участвали в комплицирани проекти по бюджетиране и планиране, както и в изпълнението на управлението на паричните потоци в различни отрасли, като по този начин могат да демонстрират богат и приложим опит.

Управление на рентабилността

Анализът на рентабилността се превърна във важен нов инструмент за счетоводно управление, основан на факта, че всеки клиент е различен и че всяко евро от приходите не допринася еднакво за рентабилността на фирмата.

Следните проблеми трябва да се вземат предвид при анализиране на рентабилността на клиентите:

 • Как да разработим надеждна информация за приходите и разходите за клиентите
 • Как да разпознаем бъдещите разходи на клиентите надолу по веригата
 • Как да включим в периода анализа на многопериоден хоризонт
 • Как да разпознаем различни двигатели на разходите на клиентите

 

Възможностите и решенията на ICAP CRIF за управление на рентабилността на клиентите се фокусират върху:

 • Разбиране и анализ на движещите фактори на печалбата на клиентите
 • Поддържане и повишаване на рентабилността на клиентите
 • Превръщането на нерентабилни клиенти в рентабилни
Cookies Settings