Κανονιστικές Κοινοποιήσεις - ICAP CRIF
 

Κανονιστικές Κοινοποιήσεις

Σύμφωνα με το πλαίσιο λειτουργίας των Οργανισμών Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας, όπως αυτό ορίζεται στον Κανονισμό 1060/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, η ICAP CRIF δημοσιεύει τις Εκθέσεις Διαφάνειας των τελευταίων ετών, τον Κώδικα Δεοντολογίας, λοιπές πολιτικές που εφαρμόζει και ενημερωτικό υλικό για την εναρμόνισή της με τον ως άνω Κανονισμό.

 

Εκθέσεις Διαφάνειας

 

Επίδραση Μακροοικονομικών Δεικτών στα Ποσοστά Ασυνέπειας

Κώδικας Δεοντολογίας

Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων

Πολιτική Κοινοποιήσεων

Κατάλογος Αξιολογούμενων Οντοτήτων με συνεισφορά μεγαλύτερη του 5% στα Έσοδα της ICAP CRIF

Συναφείς Υπηρεσίες

 

Σε συμμόρφωση με το Σημείο 6, Ενότητα Δ, Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΚ) 1060/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους Οργανισμούς Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας (όπως τροποποιηθείς ισχύει) και με τις Οδηγίες της ESMA για τις απαιτήσεις δημοσιοποίησης σχετικά με τις Αρχικές Εξετάσεις και τις Προκαταρκτικές Αξιολογήσεις (ESMA80-416-203), παρακαλούμε δείτε εδώ πληροφορίες αναφορικά με τις οντότητες και τα δανειακά μέσα που έχουν υποβληθεί στην ICAP CRIF για αρχική εξέταση ή προκαταρκτική αξιολόγηση.

Οι πληροφορίες αφορούν Αρχικές Εξετάσεις και Προκαταρκτικές Αξιολογήσεις που διενεργήθηκαν από την 1η Ιουλίου 2022 και μετά.

Cookies Settings