Νέα μεθοδολογία για την απόδοση Credit Ratings σε Μη Τραπεζικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα - ICAP CRIF

Νέα μεθοδολογία για την απόδοση Credit Ratings σε Μη Τραπεζικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα

Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2023


ICAP CRIF Credit Rating Agency – Νέα μεθοδολογία για την απόδοση Credit Ratings σε Μη Τραπεζικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα

 

To Credit Rating Agency της ICAP CRIF, συνεπές στους επιχειρηματικούς στόχους και τις στρατηγικές της εταιρείας, ανέπτυξε πρόσφατα νέα μεθοδολογία βάσει της οποίας δύναται να αποδίδει Credit Ratings σε Μη Τραπεζικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, διευρύνοντας με αυτό τον τρόπο το πεδίο των rating υπηρεσιών που παρέχει.

Εφεξής αποδίδει Credit Ratings σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΚ) 1060/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για τους Οργανισμούς Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας και σε εταιρείες, μεταξύ άλλων, ενυπόθηκων δανείων, πιστωτικών καρτών, γενικής καταναλωτικής χρηματοδότησης, εμπορικής χρηματοδότησης, factoring, χρηματοδοτικής μίσθωσης, μεσιτείας τίτλων, διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, χρηματοδότησης αυτοκινήτων και δανεισμού φοιτητών.

Η μεθοδολογία που αναπτύχθηκε βασίζεται τόσο σε ποσοτική όσο και σε ποιοτική ανάλυση ιστορικών και τρεχόντων δεδομένων, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να διαμορφώνονται προσδοκίες για σειρά από παράγοντες που επηρεάζουν το μελλοντικό πιστωτικό κίνδυνο.

Ενδεικτικά ανάμεσα σε αυτούς περιλαμβάνονται χρηματοοικονομικοί παράγοντες, επιχειρηματικοί, λειτουργικοί, νομικοί, παράγοντες κανονιστικής συμμόρφωσης, ESG, κλιματικοί, καθώς και παράγοντες κινδύνου κλάδου και χώρας.

Οι αξιολογήσεις αυτές δύναται να χρησιμοποιούνται για κανονιστικούς σκοπούς σύμφωνα με το Ενωσιακό δίκαιο όπως αυτό εφαρμόζεται από την εθνική νομοθεσία των Κρατών Μελών της ΕΕ.

Μπορείτε να δείτε τη νέα μεθοδολογία μας εδώ, όπως είναι δημόσια διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

 Cookies Settings