Corporate Credit Ratings & Scores - ICAP CRIF
 

Corporate Credit Ratings & Scores

Corporate Credit Ratings

Στο πλαίσιο του θεσμικού της ρόλου ως Οργανισμός Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας (Credit Rating Agency) η ICAP CRIF αποδίδει Αξιολογήσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας (Credit Ratings) οι οποίες εκδίδονται μέσω συστήματος αξιολόγησης το οποίο εδράζεται σε δημόσια προσβάσιμη μεθοδολογία, με κατηγορίες αξιολόγησης σύμφωνα με τη 10-βάθμια κλίμακα της ICAP CRIF από ΑΑΑ έως και D και  δύναται να χρησιμοποιούνται για κανονιστικούς σκοπούς σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο όπως αυτό εφαρμόζεται από την εθνική νομοθεσία των Κρατών Μελών της ΕΕ.
Από το 2011 που ξεκίνησε τη λειτουργία του ως πιστοποιημένο από την ESMA, το Credit Rating Agency της ICAP CRIF έχει αποδόσει Credit Ratings σε περισσότερες από 6.000 επιχειρήσεις συνολικού ενεργητικού άνω των € 250 δισ., έχοντας στο πελατολόγιό του όλες τις Ελληνικές Τράπεζες και τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ομίλους, συμβάλλοντας σημαντικά στη σταθερότητα και την αποτελεσματικότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος της χώρας.
Αποδίδει επί του παρόντος Credit Ratings σε Εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, έχοντας είτε εγχώρια είτε ξένη δικαιοδοσία, καθώς και σε Εταιρικά Χρεόγραφα που εκδίδονται από αυτές τις Εταιρείες, ενώ προγραμματίζει εντός των ετών 2023-2024 να επεκτείνει τις υπηρεσίες του στην απόδοση πιστοληπτικών αξιολογήσεων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη Βουλγαρία, Ρουμανία και Κύπρο.
Στην περίμετρο των Εταιρειών στις οποίες η ICAP CRIF αποδίδει Αξιολογήσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας περιλαμβάνονται, εκτός των άλλων, και οι Εταιρείες Ειδικών Δραστηριοτήτων, οι Εταιρείες Συμμετοχών και οι Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας (Α.Ε.Ε.Α.Π).

 


 

Η Αξιολόγηση της Πιστοληπτικής Ικανότητας Εταιρειών (Corporate Credit Ratings on Issuer level) έχει ως στόχο την εκτίμηση της πιστοληπτικής ικανότητας των εξεταζόμενων επιχειρήσεων σε σχέση με την πιθανότητα εμφάνισης αθέτησης στην ικανοποίηση των υποχρεώσεών τους  ή και πτώχευσής τους, σε χρονικό ορίζοντα ενός έτους. Η αξιολόγηση αποτυπώνεται σε δεκάβαθμη κλίμακα (AAΑ, ΑA, Α, ΒΒΒ, BB, B, CCC, CC, C & D). Όσο η κατάταξη της επιχείρησης πλησιάζει τις διαβαθμίσεις υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας (AAA-BBB) τόσο μικρότερη είναι η πιθανότητα εμφάνισης αθέτησης ή και πτώχευσης.
Η ICAP CRIF έχει δημιουργήσει διαφορετικά ποσοτικά υποδείγματα αξιολόγησης βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, μεταξύ των οποίων η  διαθεσιμότητα οικονομικών στοιχείων ή ο κλάδος δραστηριοποίησης, τα οποία αξιολογούν τα χρηματοοικονομικά και εμπορικά στοιχεία των επιχειρήσεων καθώς και τη συναλλακτική συμπεριφορά τους. Έχοντας το αποτέλεσμα αυτής της ποσοτικής αξιολόγησης ως βάση ακολουθεί η ποιοτική αξιολόγηση που διεξάγεται από έμπειρη και επαρκώς καταρτισμένη ομάδα Αναλυτών για τη διαμόρφωση της τελικής διαβάθμισης. Ο Αναλυτής χρησιμοποιεί το αποτέλεσμα που υπολογίσθηκε στο πρώτο μέρος και το εμπλουτίζει με ποιοτικά στοιχεία τα οποία συναξιολογούνται και βάσει της συνολικής αυτής εικόνας διαμορφώνει την τελική αξιολόγηση της εταιρείας και την κατάταξή της σε ζώνες πιστοληπτικής ικανότητας. Η διαδικασία αυτή συνδυάζεται με τη λειτουργία της Επιτροπής Αξιολογήσεων.

 


 

H Αξιολόγηση της Πιστοληπτικής Ικανότητας Εταιρικών Χρεογράφων (Corporate Credit Ratings on Issue level) από την ICAP CRIF εκφράζει την πιθανότητα να τεθεί το χρεόγραφο σε κατάσταση αθέτησης δηλαδή την πιθανότητα είτε να μην είναι σε θέση ο Εκδότης/Εταιρεία να ανταπεξέλθει στις πιστωτικές του υποχρεώσεις είτε να ενεργοποιηθούν οι ρήτρες αθέτησης των υποχρεώσεων του χρεογράφου. Η κλίμακα διαβάθμισης για την αξιολόγηση των εταιρικών χρεογράφων ακολουθεί την κλίμακα των Αξιολογήσεων Πιστοληπτικής Ικανότητας για τις Εταιρείες (AAΑ, ΑA, Α, ΒΒΒ, BB, B, CCC, CC, C & D) εκτεταμένη ωστόσο με ενδιάμεσες διαβαθμίσεις (notching).
Η μεθοδολογία που εφαρμόζεται συνδυάζει την Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας που αποδίδει η ICAP CRIF σε Εταιρείες με διαδικασίες ενδοδιαβάθμισης (notching) που αντανακλούν τις προσδοκίες ανάκτησης αξίας σε περίπτωση αθέτησης. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται σε δομικές βελτιώσεις (structural credit enhancements) όπως εγγυήσεις, ταμειακά αποθέματα, εξασφαλίσεις και ειδικά καθορισμένες προβλέψεις σε συναλλαγές που επηρεάζουν τις προσδοκίες ανάκτησης.

 

Σημειώνεται πως στο πλαίσιο της διαρκούς αναβάθμισης των μεθοδολογιών απόδοσης Αξιολογήσεων Πιστοληπτικής Ικανότητας η ICAP CRIF προγραμματίζει εντός των ετών 2023-2024 την ενσωμάτωση σε αυτές ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρίων αξιολόγησης ESG.

Κατηγορίες Αξιολογήσεων Πιστοληπτικής Ικανότητας

 

Οι Εταιρικές Αξιολογήσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας της ICAP CRIF  διακρίνονται σε δύο κύριες κατηγορίες.

1. Unsolicited Credit Ratings οι οποίες προκύπτουν κατόπιν παραγγελίας πελάτη διάφορου από την αξιολογούμενη Εταιρεία  / Εκδότη Εταιρικών Χρεογράφων και

 

2. Solicited Credit Ratings οι οποίες προκύπτουν κατόπιν παραγγελίας από την ίδια αξιολογούμενη Εταιρεία / Εκδότη Εταιρικών Χρεογράφων.

 

 

Μεθοδολογίες Απόδοσης Corporate Credit Ratings

Σύμφωνα με το πλαίσιο λειτουργίας των Οργανισμών Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας, όπως αυτό ορίζεται στον Κανονισμό 1060/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, η ICAP CRIF δημοσιεύει τις Μεθοδολογίες που ακολουθεί για την απόδοση των Corporate Credit Ratings καθώς και τις Κλίμακες Διαβάθμισης.

 

Δημόσια Διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση των ποσοτικών μοντέλων αξιολόγησης πιστωτικού κινδύνου σε επιχειρήσεις χωρίς οικονομικά στοιχεία

Στο πλαίσιο της τακτικής επικαιροποίησης των μοντέλων αξιολόγησης πιστωτικού κινδύνου και με στόχο τη διαρκή εξασφάλιση μεθοδολογιών που είναι έγκυρες, συστηματικές, συνεχείς και ενήμερες, η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης (Ιnternal Review Function) της ICAP CRIF πρότεινε την αναθεώρηση των ποσοτικών υποδειγμάτων που εκτιμούν την πιστοληπτική ικανότητα για την κατηγορία των εταιρειών που δεν παρουσιάζουν δημόσια προσβάσιμα οικονομικά στοιχεία. Μετά την αποδοχή της πρότασης και ύστερα από την ολοκλήρωση της σχετικής ανάλυσης, στις 29 Μαϊου 2023 η ICAP CRIF έθεσε τη νέα μεθοδολογία σε δημόσια διαβούλευση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του τροποποιημένου Κανονισμού 1060/2009 για τους Οργανισμούς Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας.
Η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώθηκε στις 29 Ιουνίου 2023 και δεν ελήφθησαν σχόλια επ’ αυτής. Παρατίθενται παρακάτω:

 

  • Το έγγραφο με τις προτεινόμενες αλλαγές στα μοντέλα πιστοληπτικής ικανότητας, το οποίο μπορείτε να το δείτε πατώντας εδώ
  • Το έγγραφο με τις βασικές παραδοχές, τους ελέγχους επάρκειας και τις επιπτώσεις στα αποτελέσματα της νέας μεθοδολογίας που σκοπεύει να χρησιμοποιήσει η ICAP CRIF, το οποίο μπορείτε να το δείτε πατώντας εδώ

ICAP CRIF Scores

Το ICAP CRIF Score έχει ως στόχο την εκτίμηση της πιστοληπτικής ικανότητας των εξεταζόμενων επιχειρήσεων σε σχέση με την πιθανότητα εμφάνισης ασυνέπειας ή και πτώχευσής τους, σε χρονικό ορίζοντα ενός έτους. Η εκτίμηση αυτή βασίζεται στην ανάλυση εμπορικών και οικονομικών στοιχείων καθώς και στοιχείων συναλλακτικής συμπεριφοράς όπως αυτά προκύπτουν από δημοσιευμένα στοιχεία και πρωτογενή έρευνα της ICAP CRIF.

 

Η βαθμολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των επιχειρήσεων αποτυπώνεται σε δεκάβαθμη κλίμακα (A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2, E1 και Ε2) με την ακόλουθη λογική: όσο η κατάταξη της επιχείρησης πλησιάζει τις διαβαθμίσεις υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας (Β2 → Α1) τόσο μικρότερη είναι η πιθανότητα εμφάνισης ασυνέπειας ή και πτώχευσης. Αντίθετα, όσο η κατάταξη της επιχείρησης πλησιάζει τις διαβαθμίσεις χαμηλής πιστοληπτικής ικανότητας (D2 → E2) τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα εμφάνισης ασυνέπειας ή και πτώχευσης.

 

Πιστοληπτικές Διαβαθμίσεις ICAP CRIF Score

Cookies Settings