Μη Μετάδοση Στοιχείων - ICAP CRIF
 

Μη Μετάδοση Στοιχείων

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο δεν επιθυμεί τη μετάδοση των στοιχείων οικονομικής συμπεριφοράς του, που τηρούνται στη Βάση Δεδομένων της ΙCAP CRIF ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, μπορεί να ζητήσει, τη μη μετάδοση των δεδομένων αυτών προς τα πιστωτικά-χρηματοδοτικά ιδρύματα και τις Eπιχειρήσεις, οι οποίοι πραγματοποιούν ζητήσεις για το εν λόγω φυσικό ή νομικό πρόσωπο στα πλαίσια ελέγχου της πιστοληπτικής του ικανότητας.

 

Το σχετικό έντυπο μπορεί να υποβληθεί αυτοπροσώπως ή με ταχυδρομική αποστολή δεόντως υπογεγραμμένο (από νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας για τα νομικά πρόσωπα) με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια δημόσια Αρχή στη διεύθυνση: Λεωφόρος Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλλιθέα, Τ.Κ. 17676, Αθήνα, ICAP CRIF Α.Ε. με θέμα «Μη μετάδοση στοιχείων Νομικών Προσώπων».

 

Έντυπο αίτησης μη μετάδοσης στοιχείων οικονομικής συμπεριφοράς για φυσικά και νομικά πρόσωπα.

 

Η άρση του άνω αιτήματος γίνεται ελεύθερα, οποτεδήποτε με την υποβολή νέας έγγραφης αίτησης προς την ΙCAP CRIF ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, για φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Cookies Settings