Πιστοποίηση Credit Rating Agency - ICAP CRIF
 

Πιστοποίηση Credit Rating Agency

Η ICAP CRIF Α.Ε. είναι η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα που έχει αναγνωρισθεί ως:

  • Οργανισμός Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας (Credit Rating Agency) από την European Securities and Markets Authority (ESMA) και
  • Εξωτερικός Οργανισμός Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων (ECAI) από την Τράπεζα της Ελλάδος.

 

Η εγγραφή της ICAP CRIF ως Credit Rating Agency που πραγματοποιήθηκε στις 7 Ιουλίου 2011 και οι Αξιολογήσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας (Credit Ratings) που αποδίδει είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΚ) 1060/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για τους Οργανισμούς Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Βάσει αυτού του Κανονισμού, η ICAP CRIF:

  • Εφαρμόζει αυστηρά προδιαγεγραμμένες μεθοδολογίες, διαδικασίες και πολιτικές,
  • Διαθέτει κατάλληλους μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου,
  • Εφαρμόζει και διατηρεί διαδικασίες λήψης αποφάσεων και οργανωτική διάρθρωση που προσδιορίζει σαφώς και με τεκμηριωμένο τρόπο τις ιεραρχικές σχέσεις και την κατανομή καθηκόντων και αρμοδιοτήτων,

 

έτσι ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωσή της στο κανονιστικό πλαίσιο και  η απόδοση πιστοληπτικών αξιολογήσεων οι οποίες διέπονται από τις αρχές της ακεραιότητας, της αξιοπιστίας, της διαφάνειας και της ανεξαρτησίας.

 

Οι Εταιρικές Αξιολογήσεις Πιστοληπτικής ικανότητας (Corporate Credit Ratings) που αποδίδονται από την ICAP CRIF, σε επίπεδο Εκδότη και Έκδοσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκπλήρωση των εποπτικών απαιτήσεων κεφαλαίου και φερεγγυότητας από Πιστωτικά Ιδρύματα, Επιχειρήσεις Επενδύσεων, Ασφαλιστικές και Αντασφαλιστικές Εταιρείες.

 

Οι τελευταίες αντιστοιχήσεις (mapping) μεταξύ των Corporate Credit Ratings της ICAP CRIF και των Βαθμίδων Πιστωτικής Ποιότητας (Credit Quality Steps) που ορίζονται:

  • Στον Kανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και
  • Στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II),

αναφέρονται αντίστοιχα στους Εκτελεστικούς Κανονισμούς (ΕΕ) 2021/2005 και (ΕΕ) 2021/2006 της Επιτροπής της 16ης Νοεμβρίου 2021. Πρόσφατα έγινε επικαιροποίηση αυτής της αντιστοίχησης η οποία ανακατανέμει τις διαβαθμίσεις των Corporate Credit Ratings της ICAP CRIF ξεκινώντας από το Credit Quality Step 1. Η εξέλιξη αυτή, η οποία αναμένεται να ενσωματωθεί σε τροποποιημένο Εκτελεστικό Κανονισμό εντός του 2023, αναβαθμίζει δραστικά την αξία των credit ratings της ICAP CRIF για σκοπούς κεφαλαιακής επάρκειας στα πιστωτικα ιδρύματα. Οι Κανονισμοί βασίζονται στα σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων που υπέβαλαν στην Επιτροπή από κοινού οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές (European Supervisory Authorities – ESAs) ήτοι, European Banking Authority (ΕΒΑ), European Securities and Markets Authority (ESMA) και European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA).

 

Παράλληλα και οι Αξιολογήσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας για Μέσα Τιτλοποίσης (Structured Finance Credit Ratings) που αποδίδονται από την ICAP CRIF μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκπλήρωση απαιτήσεων προληπτικής εποπτείας για Πιστωτικά Ιδρύματα και Επιχειρήσεις Επενδύσεων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Η τελευταία αντιστοίχηση (mapping) των Structured Finance Credit Ratings της ICAP CRIF με τις Βαθμίδες Πιστωτικής Ποιότητας, η οποία σημειωτέον ξεκινά από το Credit Quality Step 1, αναφέρεται στον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2022/2365 της Επιτροπής της 2ας Δεκεμβρίου 2022, ο οποίος βασίστηκε στα σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων που υπέβαλε στην Επιτροπή η European Banking Authority (ΕΒΑ).

 

 

Κανονιστικές Κοινοποιήσεις

Cookies Settings