Υπηρεσίες ψηφιακού μετασχηματισμού & διαχείρισης απόδοσης - ICAP CRIF
 

Υπηρεσίες ψηφιακού μετασχηματισμού & διαχείρισης απόδοσης

Μέτρηση απόδοσης στρατηγικής και διαδικασιών 

Η ICAP CRIF διαθέτει ένα Σύστημα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Διοίκησης της Απόδοσης μιας επιχείρησης, βασιζόμενο στην καινοτόμο μεθοδολογία Execution Premium Process (XPP), προκειμένου να παρέχει σε επιχειρήσεις υπηρεσίες που θα τις βοηθήσουν να διαμορφώσουν ένα περιβάλλον μέτρησης της απόδοσης τόσο της στρατηγικής που υιοθετούν όσο και των επιχειρησιακών διαδικασιών και εμπλεκομένων που συμμετέχουν σε αυτές. Βασική επιδίωξη μέσα από την εφαρμογή ενός συστήματος Διαχείρισης της Απόδοσης είναι η αποτελεσματική μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο οργάνωσης και λειτουργίας με συστηματική αξιολόγηση του έργο που επιτελείται με όρους εκροών, αποτελεσμάτων και επιπτώσεων, με την ταχύτατη εξαγωγή συμπερασμάτων για τα αποτελέσματα της επιχείρησης.

Λύσεις διαχείρισης απόδοσης πωλήσεων

Η ICAP CRIF, στρατηγικός συνεργάτης της Varicent (πρώην IBM Business), διαθέτει στην Ελληνική αγορά το κορυφαίο διεθνώς σύστημα απόδοσης προμηθειών και διαχείρισης πωλήσεων. Σε συνδυασμό με την πολυετή εμπειρία της ICAP CRIF στη βελτίωση της απόδοσης της επιχείρησης, μπορούμε να δημιουργήσουμε και να διαχειριστούμε καλύτερα τα σχήματα απόδοσης προμηθειών στα διάφορα κανάλια πώλησης των πελατών μας. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να διαμορφώσουμε τα σωστά κίνητρα στις ομάδες πωλήσεων και να τις ευθυγραμμίσουμε με τους στρατηγικούς στόχους της εταιρείας.

 

Περισσότερα

Μερικά χαρακτηριστικά της προσφερόμενης λύσης είναι:

  • Η αυτοματοποίηση των υπολογισμών των προμηθειών και η απόδοση online των αναφορών
  • Η βελτίωση της αποδοτικότητας των ομάδων πωλήσεων.
  • Η συνεχής παρακολούθηση των σημαντικότερων KPIs πωλήσεων μέσω αναφορών και dashboards
  • Η εύκολη και αυτοματοποιημένη δημιουργία νέων πολιτικών προμηθειών
  • Η διαχείριση των αιτημάτων των πωλητών σχετικά με την απόδοση προμηθειών για προγενέστερο διάστημα

Αξιολόγηση απόδοσης και συμμετοχής εργαζομένων

Η ICAP CRIF διαθέτει ένα προηγμένο σύστημα Αξιολόγησης της Απόδοσης των εργαζομένων αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση αναρτημένη σε μια προηγμένη ηλεκτρονική web based πλατφόρμα. Διαθέτει σημαντικές δυνατότητες σε ότι αφορά την παραμετροποίηση και εξειδίκευσή του στις ανάγκες της εταιρείας που εφαρμόζεται. Μπορεί να δεχτεί στοχοθέτηση με KPI’s, σύστημα δεξιοτήτων και τεχνικών ικανοτήτων, δυνατότητα ανατροφοδότησης 360’, περισσότεροι του ενός αξιολογητή.

 

Περισσότερα

Διαθέτει ένα εξαιρετικά αναλυτικό και παράλληλα φιλικό σύστημα αναφορών  σε ατομικό και οργανωτικό επίπεδο, κεντρική διαχείριση της διαδικασίας και μεγάλες δυνατότητες εξατομίκευσης και προσαρμογής στα δεδομένα του πελάτη. Το αποτέλεσμα της διαδικασίας μπορεί να αποτελέσει μέσο εξέλιξης, ανάπτυξης και επιβράβευσης.

Στόχος του συστήματος είναι να υποστηρίζει την κάθε εταιρεία να αποτυπώνει με επιτυχία την απόδοση τόσο για τον κάθε εργαζόμενο αλλά και για οργανωτική μονάδα όσο και για το σύνολο της εταιρείας σε μια εικόνα.

Ψηφιοποίηση, αυτοματισμός και βελτιστοποίηση διαδικασιών 

Τα ψηφιακά εργαλεία της ICAP CRIF, συμβάλουν με τον ιδανικότερο τρόπο στην καλύτερη διαχείριση των επιχειρησιακών διαδικασιών της επιχείρησης σας, λειτουργώντας με αξιοπιστία στον ψηφιακό μετασχηματισμό τους, συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων. Η αυτοματοποίηση των  διαδικασιών συμβάλει στην αποτελεσματική ικανοποίηση των αναγκών της επιχείρησης, στη μεταφορά τεχνογνωσίας για την ανάπτυξη του προσωπικού, στην αποδοτική διαχείριση  των πόρων που χρησιμοποιούνται, αποτελούν ενδεικτικά πλεονεκτήματα των υπηρεσιών που παρέχονται.

 

Περισσότερα

Βασική επιδίωξη της ψηφιοποίησης και βελτιστοποίησης των διαδικασιών, αποτελεί η διασύνδεσή τους με υφιστάμενα συστήματα πληροφορικής, καθώς και ο πλήρης έλεγχος των διαδικασιών και της αποδοτικότητας τους, που μπορεί να βελτιώνεται αποτελεσματικά.

Η χρήση σύγχρονων ψηφιακών εφαρμογών, παρέχει τη δυνατότητα της ανίχνευσης και εντοπισμού κρίσιμων δεδομένων στο λειτουργικό περιβάλλον της επιχείρησης, που κρίνονται σημαντικές για την απόδοση κάθε διαδικασίας. Η ανίχνευση και εντοπισμός  διαδικασιών (Process Mining) μας παρέχει σημαντική πληροφορία για τη σύνδεση των επιχειρησιακών  διαδικασιών μεταξύ τους και συμβάλει σημαντικά στην κατανόηση των αναγκαίων “συστατικών” που λείπουν από τη ροή εργασίας επιτυγχάνοντας πλήρη χαρτογράφηση των στοιχείων που διακινούνται και παρέχει σημαντικές πληροφορίες, που συμβάλουν στη μέτρηση της απόδοσης του επιχειρησιακού περιβάλλοντος.

Cookies Settings