Ratings & Scores - ICAP CRIF
 

Ratings & Scores

Η ICAP CRIF Α.Ε. είναι η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα που έχει αναγνωρισθεί ως:

 • Οργανισμός Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας (Credit Rating Agency) από την European Securities and Markets Authority (ESMA) και
 • Εξωτερικός Οργανισμός Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων (ECAI) από την Τράπεζα της Ελλάδος.
Ενδιαφέρεστε για τις υπηρεσίες μας;

ICAP CRIF Credit Ratings

Βάσει του θεσμικού της ρόλου ως Οργανισμός Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας (Credit Rating Agency) η ICAP CRIF Α.Ε. αποδίδει Αξιολογήσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας (Credit Ratings) οι οποίες εκδίδονται μέσω καθιερωμένου και καθορισμένου συστήματος αξιολόγησης, με κατηγορίες αξιολόγησης και  δύναται να χρησιμοποιούνται για κανονιστικούς σκοπούς  δηλαδή για συγκεκριμένους σκοπούς  συμμόρφωσης με το ενωσιακό δίκαιο ή με το ενωσιακό δίκαιο όπως εφαρμόζεται από την εθνική νομοθεσία των Κρατών Μελών της ΕΕ.

 

Οι Αξιολογήσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας που αποδίδει η ICAP CRIF Α.Ε. είναι αποδεκτές από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Τράπεζα της Ελλάδος στo πλαίσιo εφαρμογής  του Ευρωσυστήματος  και επιπρόσθετα χρησιμοποιούνται για σκοπούς υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων.

 

Είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΚ) 1060/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για τους Οργανισμούς Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 

Βάσει αυτού του Κανονισμού, η ICAP CRIF Α.Ε. εφαρμόζει αυστηρά προδιαγεγραμμένες διαδικασίες, μεθοδολογίες και πολιτικές οι οποίες διασφαλίζουν τη συμμόρφωσή της στο εποπτικό πλαίσιο και  την απόδοση πιστοληπτικών αξιολογήσεων οι οποίες διέπονται από τις αρχές της ακεραιότητας, της αξιοπιστίας, της διαφάνειας και της ανεξαρτησίας.

 

Η ICAP CRIF Α.Ε. παρέχει τους ακόλουθους τύπους Αξιολογήσεων Πιστοληπτικής Ικανότητας (Credit Ratings):

 

Περισσότερα

 

 

1. Εταιρικές Αξιολογήσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας. Αυτές αφορούν:

 

Επιχειρήσεις του μη Χρηματοπιστωτικού Τομέα

Η Αξιολόγηση της Πιστοληπτικής Ικανότητας Επιχειρήσεων έχει ως στόχο την εκτίμηση της πιστοληπτικής ικανότητας των εξεταζόμενων επιχειρήσεων σε σχέση με την πιθανότητα εμφάνισης ασυνέπειας ή και πτώχευσής τους, σε χρονικό ορίζοντα ενός έτους. Προκύπτει από τη συνεξέταση δεδομένων που βασίζονται σε ένα προκαθορισμένο στατιστικό σύστημα και πρόσθετων ουσιωδών αναλυτικών πληροφοριών από πλευράς ενός Αναλυτή Αξιολογήσεων.

 

Αποτυπώνεται σε δεκάβαθμη κλίμακα (AAΑ, ΑA, Α, ΒΒΒ, BB, B, CCC, CC, C & D). Όσο η κατάταξη της επιχείρησης πλησιάζει τις διαβαθμίσεις υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας (AAA-BBB) τόσο μικρότερη είναι η πιθανότητα εμφάνισης ασυνέπειας ή και πτώχευσης.

 

Μέσω εννέα διαφορετικών πιστωτικών υποδειγμάτων, ενσωματώνει τις οδηγίες της Επιτροπής της Βασιλείας και της Ε.Ε. (εκτίμηση στοιχείων του οικονομικού κύκλου, σταθμισμένη εκτίμηση της πιθανότητας ασυνέπειας με βάση την ιστορική παρατήρηση, κ.ά.) για την αξιολόγηση των χαρακτηριστικών των επιχειρήσεων, τη διαβάθμισή τους σε Zώνες Πιστοληπτικής Ικανότητας (Credit Rating Zones) και την πρόβλεψη της πιθανότητας εμφάνισης ασυνέπειας (Probability of Default- PD).

 

Στην περίμετρο των Επιχειρήσεων στις οποίες η ICAP CRIF αποδίδει Αξιολογήσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας περιλαμβάνονται και οι Εταιρείες Ειδικών Δραστηριοτήτων, οι Εταιρείες Συμμετοχών και οι Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας (Α.Ε.Ε.Α.Π).

 

 

Εταιρικά Χρεόγραφα

H Αξιολόγηση της Πιστοληπτικής Ικανότητας  Εταιρικών Χρεογράφων (ομόλογα, γραμμάτια και δάνεια) από την ICAP CRIF εκφράζει την πιθανότητα να τεθεί το χρεόγραφο σε κατάσταση αθέτησης δηλαδή την πιθανότητα είτε να μην είναι σε θέση ο Εκδότης να ανταπεξέλθει στις πιστωτικές του υποχρεώσεις είτε να ενεργοποιηθούν οι ρήτρες αθέτησης των υποχρεώσεων του χρεογράφου.

 

Η μεθοδολογία που εφαρμόζεται συνδυάζει την Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας που αποδίδει η ICAP CRIF σε Επιχειρήσεις με διαδικασίες ενδοδιαβάθμισης (notching) που αντανακλούν τις προσδοκίες ανάκτησης αξίας σε περίπτωση αθέτησης. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται σε δομικές βελτιώσεις (structural credit enhancements) όπως εγγυήσεις, ταμειακά αποθέματα, εξασφαλίσεις και ειδικά καθορισμένες προβλέψεις σε συναλλαγές που επηρεάζουν τις προσδοκίες ανάκτησης.

 

Η κλίμακα διαβάθμισης των εταιρικών χρεογράφων ακολουθεί την κλίμακα των Αξιολογήσεων Πιστοληπτικής Ικανότητας για τις Επιχειρήσεις εκτεταμένη ωστόσο με ενδιάμεσες κατηγορίες (notching).

 

 

2. Αξιολογήσεις σε Δομημένα Χρηματοοικονομικά Μέσα

 

Αποδίδεται πιστοληπτική αξιολόγηση σε Ομολογίες Τιτλοποιημένων Απαιτήσεων, όπως τα Εξυπηρετούμενα και τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα Πιστώσεων και οι Εμπορικές Απαιτήσεις, είτε έναντι νομικών μορφών είτε έναντι φυσικών προσώπων. Η προσέγγιση εξειδικεύεται ανάλογα με το είδος των απαιτήσεων, καλύπτοντας όλο το φάσμα πιστώσεων (Με ή Χωρίς Εξασφαλίσεις, Καταναλωτικά Δάνεια, Στεγαστικά Δάνεια, Εταιρικές Πιστοδοτήσεις, Χρηματοδοτικές Μισθώσεις κ.λπ.).

Η πιστοληπτική αξιολόγηση (Credit Rating) αντανακλά το επίπεδο εμπιστοσύνης ότι ο τίτλος θα εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις, πλήρως και εγκαίρως.

Για να προσδιορίσει αυτό το επίπεδο εμπιστοσύνης, η ICAP CRIF ανέπτυξε μια μεθοδολογική προσέγγιση που συνδυάζει τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά χαρακτηριστικά, τα οποία αποτυπώνουν τις ιδιότητες του κινδύνου του υποκείμενου χαρτοφυλακίου περιουσιακών στοιχείων, τη διάρθρωση της συναλλαγής, τους νομικούς κινδύνους, τους κινδύνους των Αντισυμβαλλομένων, καθώς και την απόδοση του Διαχειριστή Απαιτήσεων (Servicer) και όλων των εμπλεκόμενων μερών.

Η μεθοδολογία της ICAP CRIF για την εκτίμηση των αναμενόμενων ζημιών (EL) βασίζεται σε μία γενίκευση της κατανομής πιστωτικών ζημιών Vasicek, προσδιορίζοντας λεπτομερώς την πιθανότητα ακραίων γεγονότων απώλειας, εκτιμώντας ποσοστά ανάκτησης και λαμβάνοντας υπόψιν μακροοικονομικούς παράγοντες.

Η κλίμακα διαβάθμισης των Αξιολογήσεων Δομημένων Χρηματοοικονομικών Μέσων είναι εννιαβάθμια και επεκτείνεται σε ενδιάμεσες κατηγορίες (notching).

 

 

Κατηγορίες Αξιολογήσεων Πιστοληπτικής Ικανότητας

Οι Αξιολογήσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας (Credit Ratings)  της ICAP CRIF  διακρίνονται σε δύο κύριες κατηγορίες.

  1. Unsolicited Credit Ratings οι οποίες προκύπτουν κατόπιν παραγγελίας πελάτη διάφορου από την αξιολογούμενη Επιχείρηση / Εκδότη Εταιρικών Χρεογράφων/Εκδότη Δομημένων Χρηματοοικονομικών Μέσων.
  2. Solicited Credit Ratings οι οποίες προκύπτουν κατόπιν παραγγελίας από την ίδια αξιολογούμενη Επιχείρηση / Εκδότη Εταιρικών Χρεογράφων/ Εκδότη Δομημένων Χρηματοοικονομικών Μέσων.

Κανονιστικό Πλαίσιο

Σύμφωνα με το πλαίσιο λειτουργίας των Οργανισμών Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας, όπως αυτό ορίζεται στον Κανονισμό 1060/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, η ICAP CRIF δημοσιεύει τις Εκθέσεις Διαφάνειας των τελευταίων ετών, τον Κώδικα Δεοντολογίας, λοιπές πολιτικές που εφαρμόζει και ενημερωτικό υλικό για την εναρμόνισή της με τον ως άνω Κανονισμό.

 

Εκθέσεις Διαφάνειας

 

Επίδραση Μακροοικονομικών Δεικτών στα Ποσοστά Ασυνέπειας

Κώδικας Δεοντολογίας

Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων

Πολιτική Κοινοποιήσεων

Κατάλογος Αξιολογούμενων Οντοτήτων με συνεισφορά μεγαλύτερη του 5% στα Έσοδα της ICAP CRIF

Συναφείς Υπηρεσίες

 

Σε συμμόρφωση με το Σημείο 6, Ενότητα Δ, Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΚ) 1060/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους Οργανισμούς Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας (όπως τροποποιηθείς ισχύει) και με τις Οδηγίες της ESMA για τις απαιτήσεις δημοσιοποίησης σχετικά με τις Αρχικές Εξετάσεις και τις Προκαταρκτικές Αξιολογήσεις (ESMA80-416-203), παρακαλούμε δείτε εδώ πληροφορίες αναφορικά με τις οντότητες και τα δανειακά μέσα που έχουν υποβληθεί στην ICAP CRIF για αρχική εξέταση ή προκαταρκτική αξιολόγηση.

Οι πληροφορίες αφορούν Αρχικές Εξετάσεις και Προκαταρκτικές Αξιολογήσεις που διενεργήθηκαν από την 1η Ιουλίου 2022 και μετά.

Μεθοδολογίες Απόδοσης Αξιολογήσεων Πιστοληπτικής Ικανότητας

Σύμφωνα με το πλαίσιο λειτουργίας των Οργανισμών Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας, όπως αυτό ορίζεται στον Κανονισμό 1060/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, η ICAP CRIF δημοσιεύει τις Μεθοδολογίες Απόδοσης Αξιολογήσεων Πιστοληπτικής Ικανότητας που ακολουθεί καθώς και τις Κλίμακες Διαβάθμισης ICAP CRIF Credit Rating.

 

Μεθοδολογίες Απόδοσης Αξιολογήσεων Πιστοληπτικής Ικανότητας

ICAP CRIF Scores

Το ICAP CRIF Score έχει ως στόχο την εκτίμηση της πιστοληπτικής ικανότητας των εξεταζόμενων επιχειρήσεων σε σχέση με την πιθανότητα εμφάνισης ασυνέπειας ή και πτώχευσής τους, σε χρονικό ορίζοντα ενός έτους. Η εκτίμηση αυτή βασίζεται στην ανάλυση εμπορικών και οικονομικών στοιχείων καθώς και στοιχείων συναλλακτικής συμπεριφοράς όπως αυτά προκύπτουν από δημοσιευμένα στοιχεία και πρωτογενή έρευνα της ICAP CRIF.

 

Η βαθμολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των επιχειρήσεων αποτυπώνεται σε δεκάβαθμη κλίμακα (A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2, E1 και Ε2) με την ακόλουθη λογική: όσο η κατάταξη της επιχείρησης πλησιάζει τις διαβαθμίσεις υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας (Β2 → Α1) τόσο μικρότερη είναι η πιθανότητα εμφάνισης ασυνέπειας ή και πτώχευσης. Αντίθετα, όσο η κατάταξη της επιχείρησης πλησιάζει τις διαβαθμίσεις χαμηλής πιστοληπτικής ικανότητας (D2 → E2) τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα εμφάνισης ασυνέπειας ή και πτώχευσης.

 

Πιστοληπτικές Διαβαθμίσεις ICAP CRIF Score

Industry Rating

Προκειμένου να εξυπηρετήσει την ανάγκη των φορέων της αγοράς να διακρίνουν μεταξύ των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας που έχουν προοπτικές ανάπτυξης και εκείνων που θα εγκλωβιστούν σε ένα φαύλο κύκλο πίστωσης, δηλαδή εκείνων που περιλαμβάνουν εταιρείες με  μεγάλο αριθμό αθετήσεων των υποχρεώσεων τους,  η ICAP CRIF ανέπτυξε το Industry Rating.

Αποτελεί έναν προβλεπτικό δείκτη ο οποίος, εστιασμένος σε μελλοντικές εκτιμήσεις και όχι αποκλειστικά σε παρελθοντικά δεδομένα, αποτυπώνει τους κινδύνους και τις προοπτικές του κάθε κλάδου.

 

Το Industry Rating αποτελείται από δύο επιμέρους ενδείξεις:

 • To Risk Score, το βαθμό πιστωτικού κινδύνου του κλάδου με ορίζοντα ενός έτους, που εκφράζει την τάση του κλάδου για υψηλό ή χαμηλό ποσοστό αθέτησης (Default Rate) επί του συνόλου των ενεργών επιχειρήσεων του κλάδου
 • To Relative Strength Index, που τοποθετεί συγκριτικά τους κλάδους ως προς την αναμενόμενη οικονομική επίδοσή τους για το επόμενο έτος.

 

Το Industry Rating αναπαρίσταται με 2 ψηφία σε αλφαριθμητική κλίμακα, αποτυπώνοντας τις δύο αυτές επιμέρους ενδείξεις:

 

Risk.Profiler – Risk Solution for Banks

To Risk.Profiler αφορά μια νέας γενιάς πλατφόρμα αξιολόγησης κινδύνων, η οποία κατατάσσει τους πελάτες Τραπεζών σε κατηγορίες ανάλογα με το Credit Risk Profile τους (Scoring & Ratings) , αυξάνει την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα του χρήστη υποστηρίζοντας τις καθημερινές του λειτουργίες, παρακολουθεί την απόδοση των πελατών και παράγει αυτοματοποιημένα reports για την παρακολούθηση του χαρτοφυλακίου πιστώσεων.

 

Βασικά Χαρακτηριστικά:

 • Διασύνδεση με βάση εσωτερικών δεδομένων,
 • Καταχώριση ποσοτικών & ποιοτικών στοιχείων αξιολόγησης πελατών,
 • Εκτέλεση πιστωτικών υποδειγμάτων αξιολόγησης και κατηγοριοποίηση πελατών σε διαβαθμίσεις πιστοληπτικής ικανότητας (Credit Ratings – Scores),
 • Ενεργοποίηση εκτέλεσης υποδειγμάτων, λόγω προκαθορισμένων γεγονότων (Trigger Events) ή επιλογής χρήστη,
 • Βάση Δεδομένων, με τήρηση ιστορικότητας (τα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν στο μέλλον στην ανάπτυξη μοντέλων),
 • Reporting,
 • Δυνατότητα διασύνδεσης με εξωτερικές εφαρμογές εκτέλεσης ροών εργασίας πχ. LOS, Collections.

 

Περισσότερα

Διαθέτει ειδικές λειτουργικότητες που ανταποκρίνονται σε εξειδικευμένες ανάγκες των Τραπεζών:

 

Early Warning Signals Module με βασικά τα εξής χαρακτηριστικά:

 • Συγκέντρωση ειδοποιήσεων από εσωτερικές πηγές και από τη βάση της ICAP CRIF,
 • Αξιολόγηση ειδοποιήσεων ως προς την κρισιμότητά τους,
 • Ταξινόμηση οφειλετών σε Κατηγορίες Κινδύνου,
 • Δημιουργία λίστας ενεργειών, για κάθε Κατηγορία Κινδύνου,
 • Κεντρικός Έλεγχος – Προβολή ειδοποιήσεων,
 • Εξαγωγή λιστών & ενεργοποίηση αποστολής μηνυμάτων (emails),
 • Ενημέρωση της ροής των Επαναξιολογήσεων,
 • Δυνατότητα σύνδεσης με εξωτερικές εφαρμογές ροής εργασίας (workflow applications).

 

IFRS9 Module με βασικά τα εξής χαρακτηριστικά:

 • Μοντέλα και αυτοματοποιημένη διαδικασία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του λογιστικού προτύπου,
 • Αξιοποίηση του one-yr PD από Ratings Module, με σκοπό τη συνέπεια διαδικασίας Πιστώσεων και IFRS,
 • Αξιολόγηση στοιχείων Δανείου/Exposure σε όλο το φάσμα Λιανικής & Επιχειρηματικής Τραπεζικής,
 • Αυτόματη τροφοδότηση στοιχείων μέσω της διασύνδεσης με τη βάση της Τράπεζας,
 • Μοντέλα υπολογισμού Οne year, Lifetime PD σε επίπεδο Exposure,
 • Κατάταξη σε Stages και μετακίνηση βάσει κανόνων,
 • Λειτουργικότητα Μακροοικονομικών σεναρίων,
 • Υπολογισμός Exposure At Default (EAD), Loss Given Default (LGD), Expected Loss (EL),
 • Παραγωγή αναφοράς με τελικές Προβλέψεις, για τροφοδότηση της λογιστικής διαδικασίας.

 

NPE Management Module όπου:

 • Μέσω κατάλληλων αλγορίθμων και με την εφαρμογή ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρίων υπολογίζεται η βιωσιμότητα μιας επιχείρησης,
 • Υπολογίζεται η Ικανότητα Εξυπηρέτησης Χρέους του Πιστούχου είτε αυτός είναι επιχείρηση, φυσικό πρόσωπο ή ελεύθερος επαγγελματίας και προσδιορίζεται το Εφικτό Ποσό για την εξυπηρέτηση του δανεισμού,
 • Πραγματοποιείται ανάλυση Χαρτοφυλακίου τόσο σε επίπεδο δανείου όσο και σε επίπεδο δανείων ενός συγκεκριμένου πιστούχου.
Ενδιαφέρεστε για τις υπηρεσίες μας;

  Υπηρεσίες για τις οποίες ενδιαφέρεστε: ICAP CRIF Credit RatingsICAP CRIF ScoresIndustry RatingRisk Profiler

  * Τα στοιχεία σας θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την επικοινωνία μας.

  Cookies Settings