ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 2023 - ICAP CRIF
 

Shop

ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 2023

640,00

Στον κλάδο της αλευροβιομηχανίας δραστηριοποιείται μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων. Ο κύριος όγκος των προϊόντων παράγεται από μεγάλου μεγέθους αλευροβιομηχανίες, οι οποίες μέσω του οργανωμένου δικτύου διανομής τους καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας . Οι μεγάλες αυξήσεις στις τιμές των σιτηρών λόγω της  πολεμικής σύρραξης της Ρωσίας με την Ουκρανία, το αυξανόμενο μεταφορικό κόστος των πρώτων υλών καθώς και  η αύξηση του ενεργειακού κόστους που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις, κλυδωνίζουν και τον εξεταζόμενο κλάδο.

Κατηγορία:
Additional Information
Χώρα

Ελλάδα

Έτος Δημοσίευσης

2023

Έκδοση

16

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΨΗ

Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης

1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου – Περιγραφή των Προϊόντων
1.3 Πρώτες Ύλες (Σίτος)
1.3.1 Εγχώρια Παραγωγή Σίτου
1.3.2 Εξωτερικό Εμπόριο Σίτου
1.4 Βασικά Μεγέθη του Κλάδου
1.5 Θεσμικό Πλαίσιο
1.5.1 Ανάλυση Επικινδυνότητας και Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου (HACCP)
1.5.2 Αγορανομική Διάταξη 14-1989
1.5.3 Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022
Παράρτημα Κεφαλαίου 1

2. Η Ζήτηση Προϊόντων Αλευροβιομηχανίας
2.1 Γενικά Στοιχεία
2.2 Εξέλιξη Πληθωριστικών Τάσεων
2.3 Εθνικό Εισόδημα
2.4 Μέση Μηνιαία Δαπάνη για Αγορά Αλεύρων
2.5 Εγχώρια Αγορά Βιοτεχνικής Αρτοποιίας και Ζαχαροπλαστικής
2.6 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Παράρτημα Κεφαλαίου 2

3. Η Προσφορά του Κλάδου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Γεωγραφική κατανομή των Επιχειρήσεων της Μελέτης – Κατανομή ανά Νομική Μορφή
3.3 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Παραγωγής Αλεύρων
3.4 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων Αλεύρων
3.5 Μέσος Ετήσιος Ρυθμός Μεταβολής Πωλήσεων των Επιχειρήσεων Παραγωγής Αλεύρων
3.6 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Παραγωγής Σιμιγδαλιού
3.7 Πωλήσεις Επιχειρήσεων παραγωγής σιμιγδαλιού

4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή της Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων
4.1.3 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου “Βιομηχανία: Είδη Διατροφής”
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου “Βιομηχανία: Είδη Διατροφής”
Παράρτημα Κεφαλαίου 4

5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
5.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.2.1 Διάρθρωση του Συνόλου του Ενεργητικού και Παθητικού του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού σε Βασικούς Λογαριασμούς
5.2.2 Μερίδια συμμετοχής των Κυριότερων Εταιρειών του Κλάδου στα συνολικά EBITDA
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε Σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Εταιρειών ου Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5

6. H Εγχώρια Αγορά Αλεύρων Σίτου και Σιμιγδαλιού
6.1 Εγχώρια Παραγωγή Αλεύρων Σίτου
6.2 Εγχώρια Παραγωγή Σιμιγδαλιού Σίτου
6.3 Εξωτερικό Εμπόριο Αλεύρων
6.3.1 Εξέλιξη Εισαγωγών Αλεύρων
6.3.2 Εξέλιξη Εξαγωγών Αλεύρων
6.4 Εξωτερικό Εμπόριο Σιμιγδαλιού
6.4.1 Εξέλιξη Εισαγωγών Σιμιγδαλιού
6.4.2 Εξέλιξη Εξαγωγών Σιμιγδαλιού
6.5 Εγχώρια Αγορά Αλεύρων και Σιμιγδαλιού Σίτου
6.5.1 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Αλεύρων Σίτου
6.5.2 Μερίδια Αγοράς
6.5.3 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Σιμιγδαλιού Σίτου
Παράρτημα Κεφαλαίου 6

7. Βιώσιμη Ανάπτυξη και Δράσεις ESG
7.1 Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας Βιώσιμης Ανάπτυξης & ESG σε Επιχειρήσεις
7.2 Δράσεις ESG των Εταιρειών του Κλάδου

8. Η Διεθνής Αγορά Προϊόντων Αλευροβιομηχανίας
8.1 Διεθνής Αγορά Σίτου
8.2 Ευρωπαϊκή Αγορά Αλεύρων Σίτου
Παράρτημα Κεφαλαίου 8

9. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
-Γενικά
9.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
-Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
-Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
-Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
-Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
-Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
9.2 Ανάλυση SWOT
9.3 Προοπτικές του Κλάδου
9.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP CRIF A.E.

•Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 1.1 Εκτάσεις, Παραγωγή, Εξωτερικό Εμπόριο Σίτου (2021)
Πίνακας 1.2 Ποσοστιαία κατανομή υποκλάδων τροφίμων (2021)
Π1.1 Καλλιεργούμενες εκτάσεις και εγχώρια παραγωγή σίτου (1996-2021)
Π1.2 Εισαγωγές σκληρού και μαλακού σίτου (1996-2021)
Π1.3 Εξαγωγές σκληρού και μαλακού σίτου (1996-2021)
Πίνακας 2.1 Εξέλιξη του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (2015 – 2022)
Πίνακας 2.2 Εξέλιξη του Εθνικού Εισοδήματος (2015 – 2021)
Π2.1 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών ειδών διατροφής από τα νοικοκυριά (2021)
Π2.2 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών ειδών διατροφής από τα νοικοκυριά (2020)
Π2.3 Μέσος όρος μηνιαίων ποσοτήτων ειδών διατροφής που αποκτήθηκαν από τα νοικοκυριά (2021)
Π2.4 Μέσος όρος μηνιαίων ποσοτήτων ειδών που αποκτήθηκαν από τα νοικοκυριά (2020)
Π2.5 Μηνιαία εξέλιξη του Δείκτη τιμών καταναλωτή (2019-2022)
Πίνακας 3.1 Κατανομή των επιχειρήσεων ανά νομό (2022)
Πίνακας 3.2 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων του κλάδου
Πίνακας 3.3 Κύκλος εργασιών επιχειρήσεων του κλάδου της αλευροβιομηχανίας (2017 – 2021)
Πίνακας 3.4 Κύκλος εργασιών επιχειρήσεων του κλάδου της αλευροβιομηχανίας (2020-2022)
Πίνακας 3.5 Κατάταξη των παραγωγικών Επιχειρήσεων με βάση το Μέσο Ετήσιο Ρυθμό Μεταβολής των Πωλήσεων (2016-2021)
Πίνακας 3.6 Συνοπτική Παρουσίαση Επιχειρήσεων Παραγωγής Σιμιγδαλιού
Πίνακας 3.7 Πωλήσεις κυριότερων επιχειρήσεων παραγωγής σιμιγδαλιού (2017 – 2021)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2022-2021)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2022/2021)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου “Βιομηχανία: Είδη Διατροφής” (2022)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική συμπεριφορά του κλάδου “Βιομηχανία: Είδη Διατροφής” (2022-2021)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας – ICAP CRIF SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακες 5.8 – 5.17 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2019-2021)
Πίνακας 5.18 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2020-2021)
Πίνακας 5.19 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2020-2021)
Πίνακας 5.20 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2020-2021)
Πίνακας 5.21 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2020-2021)
Πίνακας 5.22 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2020-2021)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Μέγεθος εγχώριας παραγωγής αλεύρων σίτου (1992-2022)
Πίνακας 6.2 Μέγεθος εγχώριας παραγωγής σιμιγδαλιού σίτου (1992-2022)
Πίνακας 6.3 Εισαγωγές αλεύρων σκληρού σίτου (2010-2021)
Πίνακας 6.4 Εισαγωγές αλεύρων μαλακού σίτου και όλυρας (2010-2021)
Πίνακας 6.5 Εξαγωγές αλεύρων σκληρού σίτου (2010-2021)
Πίνακας 6.6 Εξαγωγές αλεύρων μαλακού σίτου και όλυρας (2010-2021)
Πίνακας 6.7 Εισαγωγές σιμιγδαλιού σκληρού σίτου (2010-2021)
Πίνακας 6.8 Εξαγωγές σιμιγδαλιού σκληρού σίτου (2010-2021)
Πίνακας 6.9 Μέγεθος εγχώριας φαινομενικής κατανάλωσης αλεύρων σίτου (1992-2022)
Πίνακας 6.10 Μερίδια επιχειρήσεων στην αγορά αλεύρων σίτου (2022)
Πίνακας 6.11 Δείκτης συγκέντρωσης
Πίνακας 6.12 Μέγεθος Εγχώριας Φαινομενικής Κατανάλωσης Σιμιγδαλιού Σίτου (1992-2022)
Π6.1 Ανάλυση των εισαγωγών αλεύρου σκληρού σίτου ανά κύρια χώρα προέλευσης (2020-2021)
Π6.2 Ανάλυση των εισαγωγών αλεύρου μαλακού σίτου και όλυρας ανά κύρια χώρα προέλευσης (2020-2021)
Π6.3 Ανάλυση των εξαγωγών αλεύρου σκληρού σίτου κατά κύρια χώρα προορισμού (2020-2021)
Π6.4 Ανάλυση των εξαγωγών αλεύρου μαλακού σίτου και όλυρας κατά κύρια χώρα προορισμού (2020-2021)
Π6.5 Ανάλυση των εισαγωγών σιμιγδαλιού σκληρού σίτου ανά κύρια χώρα προέλευσης (2020-2021)
Π6.6 Ανάλυση των εισαγωγών σιμιγδαλιού μαλακού σίτου και όλυρας ανά κύρια χώρα προέλευσης (2020-2021)
Π6.7 Ανάλυση των εξαγωγών σιμιγδαλιού σκληρού σίτου κατά κύρια χώρα προορισμού (2020-2021)
Πίνακας 7.1 Οφέλη των εταιρειών από την εφαρμογή πρακτικών ESG
Πίνακας 7.2 Κοινωνικό Προϊόν ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ
Πίνακας 8.1 Μεγέθη της παγκόσμιας αγοράς σίτου (2016-2023)
Πίνακας 8.2 Κατανομή των ευρωπαϊκών εισαγωγών – εξαγωγών αλεύρων σίτου (2021)
Π8.1 Εξέλιξη εισαγωγών αλεύρων σίτου στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016 – 2021)
Π8.2 Εξέλιξη εξαγωγών αλεύρων σίτου στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016 – 2021)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 2.1 Εξέλιξη Πληθωρισμού (2015-2022)
Διάγραμμα 2.2 Μεταβολή του Κατά Κεφαλήν Εισοδήματος (2015-2021)
Διάγραμμα 2.3 Ετήσια μεταβολή του ΑΕΠ στην Ελλάδα (2011-2022)
Διάγραμμα 2.4 Οικονομικές προβλέψεις για την εξέλιξη του ΑΕΠ ανά χώρα (2022-2024)
Διάγραμμα 3.1 Γεωγραφική κατανομή των επιχειρήσεων της μελέτης
Διάγραμμα 3.2 Kατανομή των επιχειρήσεων της μελέτης ανά νομική μορφή
Διάγραμμα 4.1 Κατάταξη των επιχειρήσεων της μελέτης βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2022)
Διάγραμμα 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2022/2021)
Διάγραμμα 4.3 Κατάταξη επιχειρήσεων του κλάδου “Βιομηχανία: Είδη Διατροφής” βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2022)
Διάγραμμα 5.1 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας του κλάδου (2017-2021)
Διάγραμμα 5.2 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας του κλάδου (2017-2021) 56
Διάγραμμα 5.3 Εξέλιξη δεικτών ρευστότητας του κλάδου (2017-2021) 57
Διάγραμμα 5.4 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας του κλάδου (2017-2021) 61
Διάγραμμα 5.5 Διάρθρωση του Ενεργητικού και Παθητικού 24 επιχειρήσεων του κλάδου της αλευροβιομηχανίας (2021)
Διάγραμμα 5.6 Μερίδια συμμετοχής των κυριότερων εταιρειών του κλάδου στα συνολικά EBITDA (2021)
Διάγραμμα 5.7 Αριθμός των επιχειρήσεων του κλάδου με βελτίωση και επιδείνωση σε βασικούς λογαριασμούς (2021/2020)
Διάγραμμα 5.8 Οι 10 πρώτες εταιρείες του κλάδου βάσει του Περιθωρίου Μικτού Κέρδους (2021)
Διάγραμμα 5.9 Οι 10 πρώτες εταιρείες του κλάδου βάσει του Περιθωρίου EBITDA
(2021)
Διάγραμμα 5.10 Οι 10 πρώτες εταιρείες του κλάδου βάσει του Περιθωρίου Καθαρού (προ φόρου) Κέρδους (2021)
Διάγραμμα 6.1 Σύνθεση της εγχώριας παραγωγής αλεύρων σίτου (2022)
Διάγραμμα 6.2 Κατανομή της ζήτησης αλεύρων σίτου (2022)
Διάγραμμα 7.1 Κατανομή (%) του συνολικού προϋπολογισμού των εταιρειών για δράσεις ESG ανά κύριο άξονα
Διάγραμμα 7.2 Κόστος των δράσεων ESG
Διάγραμμα 7.3 Μεταβολή εξόδων για δράσεις ESG (2021/20)
Διάγραμμα 7.4 Βαθμός Εφαρμογής Δράσεων ESG σχετικά με το Περιβάλλον
Διάγραμμα 7.5 Βαθμός Εφαρμογής Δράσεων ESG σχετικά με την Κοινωνία
Διάγραμμα 7.6 Βαθμός Εφαρμογής Δράσεων ESG σχετικά με την Εταιρική Διακυβέρνηση
Διάγραμμα 7.7 Αξιολόγηση σημαντικότητας των δράσεων ESG
Διάγραμμα 7.8 Βαθμός εφαρμογής δράσεων ESG στην Ελλάδα
Διάγραμμα 7.9 Κυριότεροι ανασταλτικοί παράγοντες στην υλοποίηση δράσεων ESG
Διάγραμμα 8.1 Διάρθρωση της αγοράς αλεύρων της Ε.Ε. ανά χρήση

0
Your Cart is empty
Cookies Settings