ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 2023 - ICAP CRIF
 

Shop

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 2023

640,00

Ο ανταγωνισμός των αλυσίδων εστίασης γρήγορης εξυπηρέτησης εντείνεται συνεχώς τα τελευταία έτη, ωθώντας τις επιχειρήσεις του κλάδου σε ενέργειες συνεχούς βελτίωσης και αναβάθμισης των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών τους.

Η ενεργειακή κρίση έπληξε και τις αλυσίδες εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης αυξάνοντας σημαντικά το κόστος λειτουργίας των καταστημάτων τους.

Οι πωλήσεις των επιχειρήσεων του κλάδου έχουν επανέλθει σε τροχιά ανάπτυξης, μετά τις απώλειες που εμφάνισε ο κλάδος λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.

Κατηγορία:
Additional Information
Χώρα

Ελλάδα

Έτος Δημοσίευσης

2023

Έκδοση

18

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΨΗ

Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης

1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου – Ιστορική Aναδρομή
1.2.1 Αλυσίδες Εστιατορίων Burger
1.2.2 Αλυσίδες Εστιατορίων Pizza
1.2.3 Αλυσίδες Εστιατορίων Snack – Sandwich
1.2.4 Λοιπές αλυσίδες
1.3 Ο Θεσμός της Δικαιόχρησης (Franchise) στην Ελλάδα
1.4 Θεσμικό Πλαίσιο

2. Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.1 Κοινωνικοί – Δημογραφικοί Παράγοντες
2.2 Ηλεκτρονικές Αγορές Φαγητού
2.3 Οικονομικοί Παράγοντες
2.4 Εξέλιξη Πληθωρισμού – Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή
2.5 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Παράρτημα Κεφαλαίου 2

3 Η Προσφορά του Κλάδου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του – Γενικά Χαρακτηριστικά
3.2 Συνοπτική Παρουσίαση Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Εστιατορίων Γρήγορης Εξυπηρέτησης
3.3 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Εστιατορίων Γρήγορης Εξυπηρέτησης
3.4 Κατάταξη Εταιρειών βάσει Μέσης Ετήσιας Μεταβολής των Πωλήσεων
3.5 Δίκτυα Καταστημάτων
Παράρτημα Κεφαλαίου 3

4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή της Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων
4.1.3 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητα του Κλάδου: “Εστιατόρια – Κέντρα Διασκέδασης”
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: “Εστιατόρια – Κέντρα Διασκέδασης”
Παράρτημα Κεφαλαίου 4

5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση του Κλάδου
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
5.2 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
5.2.1 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.2.2 Διάρθρωση του Συνόλου του Ενεργητικού και του Παθητικού του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού σε Βασικούς Λογαριασμούς
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5

6. Η Αγορά των Αλυσίδων Εστιατορίων Γρήγορης Εξυπηρέτησης
6.1 Εξέλιξη της Συνολικής Εγχώριας Αγοράς
6.2 Διάρθρωση της Αγοράς ανά Κύρια Κατηγορία Εστίασης
6.3 Μερίδια Αγοράς Αλυσίδων του Κλάδου
6.4 Μέσος Όρος Πωλήσεων ανά Κατηγορία Καταστημάτων

7. Βιώσιμη Ανάπτυξη και Δράσεις ESG
7.1 Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας Βιώσιμης Ανάπτυξης & ESG σε Επιχειρήσεις
7.2 Δράσεις ESG των Εταιρειών του Κλάδου

8. Στοιχεία της Διεθνούς Αγοράς Εστίασης
8.1 Οι Kυριότερες Αλυσίδες Fast Food των ΗΠΑ
8.2 Η Αγορά των Εστιατορίων στην Ε.Ε.
Παράρτημα Κεφαλαίου 8

9. Συμπεράσματα – Προοπτικές
9.1 Aνάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
-Γενικά
-Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
-Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα/Υπηρεσίες
-Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
-Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
-Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
9.2 Ανάλυση SWOT
9.3 Προοπτικές – Πρόβλεψη Αγοράς
9.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP CRIF A.E.

•Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 2.1 Κατανομή του συνόλου των νοικοκυριών ανά μέγεθος (2021)
Πίνακας 2.2 Εξέλιξη Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή και ΔΤΚ πρόχειρου (μη σερβιριζόμενου φαγητού) (2017-2022)
Πίνακας 2.3 Εξέλιξη δείκτη τιμών καταναλωτή ανά κατηγορία εστίασης (2017 – 2022, 6μηνο 2023)
Π2.1 Μέσος ετήσιος χρόνος εργασίας (σε ώρες) ανά απασχολούμενο σε διεθνές επίπεδο (2018-2022)
Π2.2 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά περιοχές (2021)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης (2017-2021)
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις Επιχειρήσεων του Κλάδου (2017-2022)
Πίνακας 3.4 Κατάταξη εταιρειών βάσει μέσου ετήσιου ρυθμού μεταβολής των πωλήσεών τους (2017-2021)
Πίνακας 3.5 Αριθμός καταστημάτων ανά κατηγορία εστίασης
Π3.1 Αριθμός επιχειρήσεων γρήγορης εστίασης σε ορισμένους νομούς της χώρας (2022)
Π3.2 Γεωγραφική κατανομή αλυσίδων εστιατορίων με βάση το Βurger (Ιούλιος 2022)
Π3.3 Γεωγραφική κατανομή αλυσίδων εστιατορίων με βάση την Pizza (Ιούλιος 2022)
Π3.4 Γεωγραφική κατανομή αλυσίδων εστιατορίων με βάση το Snack – Sandwich (Ιούλιος 2022)
Π3.5 Γεωγραφική κατανομή λοιπών αλυσίδων εστιατορίων (Ιούλιος 2022)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2022-2021)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2022/2021)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου: Εστιατόρια – Κέντρα Διασκέδασης (2022)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική συμπεριφορά του Κλάδου: Εστιατόρια – Κέντρα Διασκέδασης (2022-2021)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας – ICAP CRIF Score
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακες 5.8 – 5.18 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2019-2021)
Πίνακας 5.19 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2020-2021)
Πίνακας 5.20 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2020-2021)
Πίνακας 5.21 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2020-2021)
Πίνακας 5.22 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2020-2021)
Πίνακας 5.23 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2020-2021)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Μέγεθος εγχώριας αγοράς εστίασης μέσω οργανωμένων αλυσίδων γρήγορης εξυπηρέτησης (1992-2023)
Πίνακας 6.2 Μέγεθος εγχώριας αγοράς εστίασης μέσω οργανωμένων αλυσίδων γρήγορης εξυπηρέτησης ανά κατηγορία (2002-2022)
Πίνακας 6.3 Ποσοστιαία κατανομή της εγχώριας αγοράς αλυσίδων εστίασης γρήγορης εξυπηρέτησης ανά κύρια κατηγορία (2010, 2022)
Πίνακας 6.4 Μερίδια αλυσίδων στη συνολική αγορά εστίασης μέσω οργανωμένων αλυσίδων γρήγορης εξυπηρέτησης (2022)
Πίνακας 6.5 Μερίδια αγοράς αλυσίδων εστίασης γρήγορης εξυπηρέτησης τύπου burger (2022)
Πίνακας 6.6 Μερίδια αγοράς αλυσίδων εστίασης γρήγορης εξυπηρέτησης τύπου pizza (2022)
Πίνακας 6.7 Μέσος όρος πωλήσεων ανά κατηγορία καταστημάτων γρήγορης εξυπηρέτησης (2022)
Πίνακας 7.1 Οφέλη των εταιρειών από την εφαρμογή πρακτικών ESG
Πίνακας 8.1 Αριθμός καταστημάτων κυριότερων αλυσίδων εστίασης
Πίνακας 8.2 Αριθμός επιχειρήσεων στον κλάδο επιχειρήσεων εστίασης ανά χώρα στην Ε.Ε.-27 (2016-2020)
Πίνακας 8.3 Αριθμός απασχολουμένων στον κλάδο επιχειρήσεων εστίασης ανά χώρα στην Ε.Ε.-27 (2016-2020)
Πίνακας 8.4 Αριθμός απασχολουμένων στον κλάδο επιχειρήσεων εστίασης ανά χώρα στην Ε.Ε.-27 (2016-2020)
Π8.1 Οι 50 κορυφαίες αλυσίδες εστίασης γρήγορης εξυπηρέτησης στις ΗΠΑ ανά κατηγορία (2021)
Πίνακας 9.1 Πρόβλεψη εξέλιξης του συνολικού μεγέθους αγοράς (2023-2025)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 2.1 Οι πρώτες χώρες σε μέσο εβδομαδιαίο χρόνο εργασίας παγκοσμίως (2022)
Διάγραμμα 2.2 Αριθμός νοικοκυριών στην Ελλάδα (2011-2021)
Διάγραμμα 2.3 Εξέλιξη κατά κεφαλήν καθαρού διαθέσιμου εθνικού εισοδήματος (σε €, 2011-2021)
Διάγραμμα 2.4 Ετήσια μεταβολή Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή και ΔΤΚ πρόχειρου (μη σερβιριζόμενου φαγητού)
Διάγραμμα 2.5 Ποσοστιαία κατανομή της μέσης μηνιαίας δαπάνης ανά κατηγορία εστίασης (2019-2020)
Διάγραμμα 2.6 Μέση μηνιαία δαπάνη για πρόχειρο φαγητό σε ταχυφαγεία και φαγητά σε πακέτα (2021)
Διάγραμμα 2.7 Ετήσια μεταβολή του ΑΕΠ στην Ελλάδα (2011-2022)
Διάγραμμα 2.8 Εξέλιξη δεικτών της χώρας και της Ε.Ε. (27) (2022-2024)
Διάγραμμα 2.9 Οικονομικές προβλέψεις για την εξέλιξη του ΑΕΠ ανά χώρα (2022-2024)
Διάγραμμα 3.1 Κατανομή των επιχειρήσεων ανά κατηγορία
Διάγραμμα 3.2 Γεωγραφική κατανομή των επιχειρήσεων – fast foods
Διάγραμμα 3.3 Έτος ίδρυσης των πρώτων καταστημάτων των αλυσίδων καταστημάτων γρήγορης εστίασης στην Ελλάδα
Διάγραμμα 3.4 Γεωγραφική κατανομή των καταστημάτων των μεγαλύτερων αλυσίδων εστίασης γρήγορης εξυπηρέτησης του κλάδου (Ιούλιος 2023)
Διάγραμμα 3.5 Διάρθρωση των καταστημάτων των μεγαλύτερων αλυσίδων εστίασης γρήγορης εξυπηρέτησης του κλάδου ανά κατηγορία (Ιούλιος 2023)
Διάγραμμα 4.1 Κατάταξη των επιχειρήσεων της μελέτης βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2022)
Διάγραμμα 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2022/2021)
Διάγραμμα 4.3 Κατάταξη επιχειρήσεων του κλάδου “Εστιατόρια – Κέντρα Διασκέδασης” βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2022)
Διάγραμμα 5.1 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας (2017-2021)
Διάγραμμα 5.2 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας (2017-2021)
Διάγραμμα 5.3 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας του κλάδου (2017-2021)
Διάγραμμα 5.4 Εξέλιξη των πωλήσεων των εταιρειών του ομαδοποιημένου ισολογισμού (2017-2021)
Διάγραμμα 5.5 Κατανομή εταιρειών σε κερδοφόρες και ζημιογόνες (2017-2021)
Διάγραμμα 5.6 Διάρθρωση του Ενεργητικού και Παθητικού 18 επιχειρήσεων του κλάδου των ηλιακών θερμοσιφώνων (2021)
Διάγραμμα 5.7 Μερίδια συμμετοχής (%) των κυριότερων εταιρειών του κλάδου στα συνολικά EBITDA (2021)
Διάγραμμα 5.8 Αριθμός των επιχειρήσεων του κλάδου με βελτίωση και επιδείνωση σε επιλεγμένους λογαριασμούς (2021/2020)
Διάγραμμα 6.1 Εξέλιξη της αγοράς υπηρεσιών εστίασης μέσω οργανωμένων αλυσίδων γρήγορης εξυπηρέτησης (2009-2023)
Διάγραμμα 6.2 Κατανομή (%) της εγχώριας αγοράς αλυσίδων εστίασης γρήγορης εξυπηρέτησης ανά κατηγορία (2022)
Διάγραμμα 7.1 Κατανομή (%) του συνολικού προϋπολογισμού των εταιρειών για δράσεις ESG ανά κύριο άξονα (2022)
Διάγραμμα 7.2 Κόστος των δράσεων ESG (2022)
Διάγραμμα 7.3 Μεταβολή εξόδων για δράσεις ESG (2022/21)
Διάγραμμα 7.4 Βαθμός Εφαρμογής Δράσεων ESG σχετικά με το Περιβάλλον
Διάγραμμα 7.5 Βαθμός Εφαρμογής Δράσεων ESG σχετικά με την Κοινωνία
Διάγραμμα 7.6 Βαθμός Εφαρμογής Δράσεων ESG σχετικά με την Εταιρική Διακυβέρνηση
Διάγραμμα 7.7 Αξιολόγηση σημαντικότητας των ωφελειών των εταιρειών από την εφαρμογή πρακτικών ESG
Διάγραμμα 7.8 Βαθμός εφαρμογής δράσεων ESG στην Ελλάδα
Διάγραμμα 7.9 Κυριότεροι ανασταλτικοί παράγοντες στην υλοποίηση δράσεων ESG
Διάγραμμα 8.1 Κατανομή των πωλήσεων των 50 κορυφαίων αλυσίδων ανά κατηγορία φαγητού (2021)
Διάγραμμα 8.2 Οι 10 ευρωπαϊκές χώρες με τα περισσότερα εστιατόρια (% συμμετοχής στα συνολικά καταστήματα της Ε.Ε.27, 2020)
Διάγραμμα 8.3 Οι 10 ευρωπαϊκές χώρες με το μεγαλύτερο κύκλο εργασιών στον κλάδο επιχειρήσεων εστίασης (% συμμετοχής στο σύνολο της Ε.Ε.27, 2020)
Διάγραμμα 9.1 Πρόβλεψη εξέλιξης της εγχώριας αγοράς αλυσίδων εστίασης γρήγορης εξυπηρέτησης (2023-2025)

0
Your Cart is empty
Cookies Settings