ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 2022 - ICAP CRIF
 

Shop

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 2022

590,00

Ο ανταγωνισμός των αλυσίδων εστίασης γρήγορης εξυπηρέτησης είναι αρκετά έντονος, ωθώντας τις εταιρείες του κλάδου σε ενέργειες συνεχούς βελτίωσης και αναβάθμισης των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. Η διεύρυνση της ποικιλίας των menu, η ταχύτητα, ο ψηφιακός μετασχηματισμός σε συνδυασμό με την τεχνολογική εξέλιξη των υπηρεσιών καθώς και η τιμολογιακή πολιτική, αποτελούν πεδία ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων του κλάδου. Οι συνθήκες πανδημίας (Covid-19) επηρέασαν αρνητικά την εξεταζόμενη αγορά, η οποία όμως εμφανίζει ανάκαμψη από το 2021. Ωστόσο, παρατηρούνται διαφορετικοί ρυθμοί εξέλιξης ανά κατηγορία εστίασης.

Κατηγορία:
Additional Information
Χώρα

Ελλάδα

Έτος Δημοσίευσης

2022

Έκδοση

17

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΨΗ

Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης

1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου – Ιστορική Aναδρομή
1.2.1 Αλυσίδες Εστιατορίων Burger
1.2.2 Αλυσίδες Εστιατορίων Pizza
1.2.3 Αλυσίδες Εστιατορίων Snack – Sandwich
1.2.4 Λοιπές αλυσίδες
1.3 Ο Θεσμός της Δικαιόχρησης (Franchise) στην Ελλάδα
1.4 Θεσμικό Πλαίσιο

2. Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.1 Κοινωνικοί – Δημογραφικοί Παράγοντες
2.2 Οικονομικοί Παράγοντες
2.3 Μακροοικονομικό Περιβάλλον

3. Η Προσφορά του Κλάδο
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου – Γενικά Χαρακτηριστικά
3.2 Συνοπτική Παρουσίαση Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Εστιατορίων Γρήγορης Εξυπηρέτησης
3.3 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Εστιατορίων Γρήγορης Εξυπηρέτησης
3.4 Δίκτυα Καταστημάτων
Παράρτημα Κεφαλαίου 3

4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
4.1.1 Aξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή της Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων
4.1.3 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητα του Κλάδου: “Εστιατόρια – Κέντρα Διασκέδασης”
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.3 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.3.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.3.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: “Εστιατόρια – Κέντρα Διασκέδασης”
4.4 Δείκτης ICAP CRIF Covid Sector Check
Παράρτημα Κεφαλαίου 4

5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση του Κλάδου
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5

6. Η Αγορά των Αλυσίδων Εστιατορίων Γρήγορης Εξυπηρέτησης
6.1 Εξέλιξη της Συνολικής Εγχώριας Αγοράς
6.2 Διάρθρωση της Αγοράς ανά Κύρια Κατηγορία Εστίασης
6.3 Μερίδια Αγοράς Αλυσίδων του Κλάδου
6.4 Μέσος Όρος Πωλήσεων ανά Κατηγορία Καταστημάτων

7. Στοιχεία της Διεθνούς Αγοράς Εστίασης
7.1 Γενικά Στοιχεία της Αγοράς Εστίασης των Η.Π.Α.
7.2 Η Αγορά των Εστιατορίων Γρήγορης Εξυπηρέτησης στις Η.Π.Α.
7.3 Η Παγκόσμια Αγορά των Εστιατορίων
Παράρτημα Κεφαλαίου 7

8. Συμπεράσματα – Προοπτικές
8.1 Aνάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
-Γενικά
-Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
-Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα/Υπηρεσίες
-Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
-Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
-Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
8.2 Ανάλυση SWOT
8.3 Προοπτικές – Πρόβλεψη Αγοράς
8.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP CRIF A.E.

•Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 2.1 Κατανομή του συνόλου των νοικοκυριών ανά μέγεθος (2019)
Πίνακας 2.2 Υπολογιζόμενος πληθυσμός της Ελλάδας κατά φύλο και ομάδες ηλικιών (2020)
Πίνακας 2.3 Πληθυσμός και κατά κεφαλή μεγέθη (2014-2020)
Π2.1 Μέσος εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας (σε ώρες) ανά απασχολούμενο σε χώρες της Ευρώπης (2016-2020)
Π2.2 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά περιοχές (2019)
Π2.3 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά περιοχές (2020)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης (2016-2020)
Π3.1 Αριθμός επιχειρήσεων γρήγορης εστίασης σε ορισμένους νομούς της χώρας (2022)
Π3.2 Γεωγραφική κατανομή αλυσίδων εστιατορίων με βάση το Βurger (Ιανουάριος 2022)
Π3.3 Γεωγραφική κατανομή αλυσίδων εστιατορίων με βάση την Pizza (Ιανουάριος 2022)
Π3.4 Γεωγραφική κατανομή αλυσίδων εστιατορίων με βάση το Snack – Sandwich (Ιανουάριος 2022)
Π3.5 Γεωγραφική κατανομή λοιπών αλυσίδων εστιατορίων (Ιανουάριος 2022)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2021-2020)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2021/2020)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου: Εστιατόρια – Κέντρα Διασκέδασης (2021)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας – ICAP CRIF SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020) 68
Πίνακες 5.8 – 5.15 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2018-2020)
Πίνακας 5.16 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2019-2020)
Πίνακας 5.17 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2019-2020)
Πίνακας 5.18 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2019-2020)
Πίνακας 5.19 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2019-2020)
Πίνακας 5.20 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2019-2020)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Μέγεθος εγχώριας αγοράς εστίασης μέσω οργανωμένων αλυσίδων γρήγορης εξυπηρέτησης (1992-2021)
Πίνακας 6.2 Μέγεθος εγχώριας αγοράς εστίασης μέσω οργανωμένων αλυσίδων γρήγορης εξυπηρέτησης ανά κατηγορία (2002-2021)
Πίνακας 6.3 Ποσοστιαία κατανομή της εγχώριας αγοράς αλυσίδων εστίασης γρήγορης εξυπηρέτησης ανά κύρια κατηγορία (2010, 2021)
Πίνακας 6.4 Μερίδια αλυσίδων στη συνολική αγορά εστίασης μέσω οργανωμένων αλυσίδων γρήγορης εξυπηρέτησης (2021)
Πίνακας 6.5 Μερίδια αγοράς αλυσίδων εστίασης γρήγορης εξυπηρέτησης τύπου burger (2021)
Πίνακας 6.6 Μερίδια αγοράς αλυσίδων εστίασης γρήγορης εξυπηρέτησης τύπου pizza (2021)
Πίνακας 6.7 Μέσος όρος πωλήσεων ανά κατηγορία καταστημάτων γρήγορης εξυπηρέτησης (2021)
Π7.1 Οι 50 κορυφαίες αλυσίδες εστίασης γρήγορης εξυπηρέτησης στις ΗΠΑ (2020
Πίνακας 8.1 Πρόβλεψη του Συνολικού Μεγέθους Αγοράς (2022-2024)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 2.1 Οι πρώτες χώρες σε μέσο εβδομαδιαίο χρόνο εργασίας στην Ευρώπη (2020)
Διάγραμμα 2.2 Μέση μηνιαία δαπάνη για εστίαση εκτός σπιτιού σε αστικές και αγροτικές περιοχές (2019-2020)
Διάγραμμα 2.3 Μέση μηνιαία δαπάνη για εστίαση εκτός σπιτιού ανά Περιφέρεια (2020)
Διάγραμμα 2.4 Ετήσια μεταβολή του ΑΕΠ στην Ελλάδα (2011-2021)
Διάγραμμα 3.1 Κατανομή επιχειρήσεων του κλάδου ανά νομική μορφή
Διάγραμμα 3.2 Γεωγραφική κατανομή των καταστημάτων του κλάδου (Ιανουάριος 2022)
Διάγραμμα 3.3 Χωροταξική κατανομή καταστημάτων των μεγαλύτερων αλυσίδων burger (Ιανουάριος 2022)
Διάγραμμα 3.4 Χωροταξική κατανομή καταστημάτων των μεγαλύτερων αλυσίδων pizza (Ιανουάριος 2022)
Διάγραμμα 3.5 Χωροταξική κατανομή καταστημάτων των μεγαλύτερων αλυσίδων snack- sandwich (Ιανουάριος 2022)
Διάγραμμα 3.6 Χωροταξική κατανομή καταστημάτων λοιπών αλυσίδων στην (Ιανουάριος 2022)
Διάγραμμα 3.7 Χωροταξική κατανομή καταστημάτων αλυσίδων με βάση το κουλούρι (Ιανουάριος 2022)
Διάγραμμα 4.1 Κατάταξη των επιχειρήσεων της μελέτης βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2021)
Διάγραμμα 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2021/2020)
Διάγραμμα 4.3 Κατάταξη επιχειρήσεων του κλάδου “Εστιατόρια – Κέντρα Διασκέδασης” βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2021)
Διάγραμμα 5.1 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας του κλάδου (2016-2020)
Διάγραμμα 5.2 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας του κλάδου (2016-2020)
Διάγραμμα 5.3 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας του κλάδου (2016-2020)
Διάγραμμα 5.4 Αριθμός των επιχειρήσεων του κλάδου με βελτίωση και επιδείνωση σε επιλεγμένους λογαριασμούς (2020/2019)
Διάγραμμα 5.5 Κατάταξη εταιρειών του κλάδου βάσει του Περιθωρίου Μικτού Κέρδους (2020)
Διάγραμμα 5.6 Κατάταξη εταιρειών του κλάδου βάσει του Περιθωρίου Καθαρού Κέρδους (2020)
Διάγραμμα 5.7 Κατάταξη εταιρειών του κλάδου βάσει του Περιθωρίου ΕBITDA (2020)
Διάγραμμα 5.8 Κατάταξη εταιρειών του κλάδου βάσει της Γενικής Ρευστότητας (2020)
Διάγραμμα 6.1 Εξέλιξη της αγοράς υπηρεσιών εστίασης μέσω οργανωμένων αλυσίδων γρήγορης εξυπηρέτησης (2011-2021)
Διάγραμμα 6.2 Κατανομή (%) της εγχώριας αγοράς αλυσίδων εστίασης γρήγορης εξυπηρέτησης ανά κατηγορία (2021)
Διάγραμμα 7.1 Η εξέλιξη των πωλήσεων στον κλάδο της εστίασης των Η.Π.Α. (2014- 2020)
Διάγραμμα 7.2 Διάρθρωση των πωλήσεων στον κλάδο της εστίασης στις Η.Π.Α. (2021)
Διάγραμμα 7.3 Κατανομή των πωλήσεων των 50 κορυφαίων αλυσίδων ανά κατηγορία φαγητού (2020)
Διάγραμμα 8.1 Πρόβλεψη εξέλιξης της εγχώριας αγοράς αλυσίδων εστίασης γρήγορης εξυπηρέτησης (2022-2024)

 

0
Your Cart is empty
Cookies Settings