ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 2021 - ICAP CRIF
 

Shop

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 2021

590,00

Στον κλάδο των Αλυσίδων Καταστημάτων Έτοιμων Ενδυμάτων δραστηριοποιείται μεγάλος αριθμός εταιρειών, οι οποίες διαφοροποιούνται μεταξύ τους όχι μόνο ως προς την έκταση του δικτύου πωλήσεων, αλλά και ως προς τον τρόπο διάθεσης των προϊόντων τους (μέσω καταστημάτων εταιρικών ή/και franchising, μέσω e-shops κλπ.). Ως εκ τούτου, ο ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων του κλάδου έχει ενταθεί τα τελευταία χρόνια, ενώ η πανδημία του Covid-19 και τα διάφορα περιοριστικά μέτρα επηρέασαν ως έναν βαθμό ολόκληρο τον κλάδο.

Κατηγορία:
Additional Information
Χώρα

Ελλάδα

Έτος Δημοσίευσης

2021

Έκδοση

14

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΨΗ

Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης

1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.3 Ο Θεσμός της Δικαιόχρησης (Franchising) στην Ελλάδα

2. H Ζήτηση Ετοίμων Ενδυμάτων
2.1 Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Ζήτησης
2.2 Εξέλιξη Δείκτη Τιμών Καταναλωτή & Δείκτη Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο
2.3 Αποτελέσματα Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών
2.4 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Παράρτημα Κεφαλαίου 2

3. H Προσφορά Ετοίμων Ενδυμάτων
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Γεωγραφική Κατανομή των επιχειρήσεων της Μελέτης – Κατανομή ανά Νομική Μορφή
3.3 Μέθοδοι Προώθησης Πωλήσεων
3.4 Παρουσίαση Εταιρειών Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Καταστημάτων Ενδυμάτων
3.5 Πωλήσεις Εταιρειών του Κλάδου

4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
4.1.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Εμπόριο “Ενδύματα – Υποδήματα – Δερμάτινα Είδη”
4.3 Δείκτης ICAP Covid Sector Check
Παράρτημα Κεφαλαίου 4

5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Επιχειρήσεων του Κλάδου
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες (2016-2020)
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
5.2 Ομαδοποιημένοι Ισολογισμοί
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4 Κατάταξη Επιχειρήσεων του Κλάδου βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5

6. Η Αγορά των Αλυσίδων Καταστημάτων Ετοίμων Ενδυμάτων
6.1 Μέγεθος Αγοράς
6.2 Ηλεκτρονικές Πωλήσεις (e-shops)
6.3 Μερίδια Αγοράς Αλυσίδων

7. Η Διεθνής Αγορά Ενδυμάτων
7.1 Παγκόσμια Αγορά
7.2 Η Ευρωπαϊκή Αγορά

8. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
8.1 Aνάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος – Ανάλυση Swot
-Γενικά
-Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
-Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
-Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
-Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
-Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
-Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
8.2 Ανάλυση SWOT
8.3 Προοπτικές του Κλάδου
8.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ:Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.

• Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου

 

 

 

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 2.1 Υπολογιζόμενος πληθυσμός της Ελλάδας κατά φύλο και ομάδες ηλικιών (2019-2020)
Πίνακας 2.2 Αφίξεις μη κατοίκων στην Ελλάδα (2015-2020)
Πίνακας 2.3 Μέσοι ετήσιοι δείκτες τιμών καταναλωτή (2015-2020)
Πίνακας 2.4 Μέσοι ετήσιοι δείκτες κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο (2015-2020)
Πίνακας 2.5 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για είδη ένδυσης (2019-2020)
Π2.1 Υπολογιζόμενος πληθυσμός της Ελλάδας κατά φύλο και ομάδες ηλικιών (2018-2020)
Π2.2 Προβολές πληθυσμού της Ελλάδας κατά ηλικιακή ομάδα (2030-2050)
Π2.3 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για είδη ένδυσης κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος (2020)
Πίνακας 3.1 Επιχειρήσεις του κλάδου
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις εταιρειών του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2020-2021)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2021/2020)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου Εμπόριο (Ενδύματα – Υποδήματα – Δερμάτινα Είδη)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Εμπόριο “Ενδύματα – Υποδήματα – Δερμάτινα Είδη ” (2020-2021)
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακες 5.8 – 5.25 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2018-2020)
Πίνακας 5.26 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2019-2020)
Πίνακας 5.27 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2019-2020)
Πίνακας 5.28 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2019-2020)
Πίνακας 5.29 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2019-2020)
Πίνακας 5.30 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2019-2020)
Πίνακας 6.1 Μέγεθος εγχώριας αγοράς αλυσίδων καταστημάτων ενδυμάτων σε αξία (1996-2021)
Πίνακας 6.2 Πωλήσεις ενδυμάτων από τις αλυσίδες καταστημάτων ανά κατηγορία ένδυσης (2010-2021)
Πίνακας 6.3 Πωλήσεις ηλεκτρονικών καταστημάτων ενδυμάτων (2016-2023)
Πίνακας 6.4 Μερίδια αγοράς ορισμένων αλυσίδων στο σύνολο των πωλήσεων των αλυσίδων καταστημάτων ενδυμάτων (2020)
Πίνακας 6.5 Δείκτης συγκέντρωσης στον κλάδο (2020)
Πίνακας 6.6 Μερίδια στο σύνολο των πωλήσεων ανδρικών ενδυμάτων μέσω αλυσίδων καταστημάτων (2020)
Πίνακας 6.7 Μερίδια στο σύνολο των πωλήσεων γυναικείων ενδυμάτων μέσω αλυσίδων καταστημάτων (2020)
Πίνακας 6.8 Μερίδια στο σύνολο των πωλήσεων παιδικών ενδυμάτων μέσω αλυσίδων καταστημάτων (2020)
Πίνακας 7.1 Η παγκόσμια αγορά ένδυσης – υπόδησης σε αξία (2018-2021)
Πίνακας 8.1 Πρόβλεψη πωλήσεων ενδυμάτων των αλυσίδων καταστημάτων ειδών ένδυσης (2021-2023)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 3.1 Γεωγραφική κατανομή των εταιρειών της μελέτης*
Διάγραμμα 3.2 Κατανομή των εταιρειών της μελέτης* ανά νομική μορφή
Διάγραμμα 4.1 Κατάταξη των επιχειρήσεων της μελέτης βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2021)
Διάγραμμα 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων των επιχειρήσεων της μελέτης (2021/2020)
Διάγραμμα 4.3 Κατάταξη επιχειρήσεων του κλάδου: Εμπόριο (Ενδύματα – Υποδήματα – Δερμάτινα Είδη) (2021)
Διάγραμμα 5.1 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας επιχειρήσεων ιατροτεχνολογικών προϊόντων (2016-2020)
Διάγραμμα 5.2 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας επιχειρήσεων ιατροτεχνολογικών προϊόντων (2016-2020)
Διάγραμμα 5.3 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας επιχειρήσεων ιατροτεχνολογικών προϊόντων (2016-2020)
Διάγραμμα 5.4 Αριθμός επιχειρήσεων του κλάδου με βελτίωση / επιδείνωση σε βασικούς λογαριασμούς (2020/19)
Διάγραμμα 5.5 Οι 25 πρώτες εταιρείες βάσει περιθωρίου Μικτού Κέρδους (2020)
Διάγραμμα 5.6 Οι 25 πρώτες εταιρείες βάσει περιθωρίου Καθαρού Κέρδους (2020)
Διάγραμμα 5.7 Οι 25 πρώτες εταιρείες βάσει περιθωρίου EBITDA (2020)
Διάγραμμα 5.8 Οι 25 πρώτες εταιρείες βάσει Γενικής Ρευστότητας (2020)
Διάγραμμα 5.9 Οι 25 πρώτες εταιρείες βάσει Αποδοτικότητας Ιδίου Κεφαλαίου (2020)
Διάγραμμα 6.1 Μέγεθος εγχώριας αγοράς αλυσίδων καταστημάτων ενδυμάτων

 

0
Your Cart is empty
Cookies Settings