ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 2024 - ICAP CRIF
 

Shop

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 2024

640,00

Στον κλάδο των Αλυσίδων Καταστημάτων Έτοιμων Ενδυμάτων δραστηριοποιείται μεγάλος αριθμός εταιρειών, οι οποίες διαφοροποιούνται μεταξύ τους όχι μόνο ως προς την έκταση του δικτύου πωλήσεων, αλλά και ως προς τον τρόπο διάθεσης των προϊόντων τους (μέσω καταστημάτων εταιρικών ή/και franchising, μέσω e-shops κλπ.). Ως εκ τούτου, ο ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων του κλάδου έχει ενταθεί, ιδίως μετά την αύξηση των ηλεκτρονικών πωλήσεων και την εμφάνιση νέων παικτών στον κλάδο τα τελευταία έτη.

Κατηγορία:
Additional Information
Χώρα

Ελλάδα

Έτος Δημοσίευσης

2024

Έκδοση

15

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΨΗ

Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης

1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.3 Ο Θεσμός της Δικαιόχρησης (Franchising) στην Ελλάδα

2. Η Ζήτηση Έτοιμων Ενδυμάτων
2.1 Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Ζήτησης
2.2 Εξέλιξη Πληθωριστικών Τάσεων – Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο
2.3 Αποτελέσματα Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών
2.4 Εξέλιξη Εθνικού & Κατά Κεφαλήν Εισοδήματος
2.5 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Παράρτημα Κεφαλαίου 2

3. Η Προσφορά των Ετοίμων Ενδυμάτων
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Κατανομή Εταιρειών του Κλάδου ανά Περιφέρεια και Νομική Μορφή
3.3 Μέθοδοι Προώθησης Πωλήσεων
3.4 Παρουσίαση Εταιρειών Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Καταστημάτων Ενδυμάτων
3.5 Πωλήσεις Εταιρειών του Κλάδου
3.6 Κατάταξη Εταιρειών βάσει Μέσης Ετήσιας Μεταβολής των Πωλήσεων

4 Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή της Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων
4.1.3 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου του Εμπορίου: “Ενδύματα – Υποδήματα – Δερμάτινα Είδη”
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου του Εμπορίου: “Ενδύματα – Υποδήματα – Δερμάτινα Είδη”
Παράρτημα Κεφαλαίου 4

5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες των Εταιρειών του Κλάδου
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
5.2 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
5.2.1 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.2.2 Διάρθρωση του Ενεργητικού και Παθητικού του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού σε Βασικούς Λογαριασμούς
5.2.3 Μερίδια των Κυριότερων Εταιρειών του Κλάδου στα συνολικά EBITDA
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Δεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5

6. Η Αγορά των Αλυσίδων Καταστημάτων Ετοίμων Ενδυμάτων
6.1 Μέγεθος Αγοράς
6.2 Κατανομή των Καταστημάτων των Αλυσίδων
6.3 Ηλεκτρονικές Πωλήσεις (e-shops)
6.4 Μερίδια Αγοράς Αλυσίδων

7. Βιώσιμη Ανάπτυξη και Δράσεις ESG
7.1 Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας Βιώσιμης Ανάπτυξης & ESG σε Επιχειρήσεις
7.2 Δράσεις ESG των Εταιρειών του Κλάδου

8. Η Διεθνής Αγορά Ενδυμάτων
8.1 Η Παγκόσμια Αγορά
8.2 Η Ευρωπαϊκή Αγορά
8.3 Μεγάλες Εταιρείες στον Κλάδο Ένδυσης – Υπόδησης – Αξεσουάρ

9. Στρατηγική Ανάλυση του Κλάδου – Προοπτικές
9.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος – Ανάλυση Swot
-Γενικά
-Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
-Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
-Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
-Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
9.2 Ανάλυση SWOT
9.3 Συμπεράσματα – Τάσεις & Προοπτικές
9.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων του κλάδου
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP CRIF A.E.

•Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 2.1 Μόνιμος πληθυσμός της Ελλάδας κατά φύλο και ομάδες ηλικιών (2021)
Πίνακας 2.2 Αφίξεις μη κατοίκων στην Ελλάδα (2015-2023)
Πίνακας 2.3 Μέσοι ετήσιοι δείκτες τιμών καταναλωτή (2019-2023)
Πίνακας 2.4 Μέσοι ετήσιοι δείκτες κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο (2015-2023)
Πίνακας 2.5 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για είδη ένδυσης (2021-2022)
Πίνακας 2.6 Εξέλιξη του εθνικού εισοδήματος (2015 – 2022)
Πίνακας 2.7 Εξέλιξη του καθαρού κατά κεφαλήν εθνικού διαθέσιμου εισοδήματος (2015 – 2022)
Π2.1 Προβολές πληθυσμού της Ελλάδας κατά ηλικιακή ομάδα (2030-2050)
Π2.2 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για είδη ένδυσης κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος (2022)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων του κλάδου
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις εταιρειών του Κλάδου (2022-2023)
Πίνακας 3.4 Κατάταξη εταιρειών βάσει μέσου ετήσιου ρυθμού μεταβολής των πωλήσεών τους (2018-2022)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2023-2022)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2023/2022)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική ικανότητα του Κλάδου του Εμπορίου: “Ενδύματα – Υποδήματα – Δερμάτινα Είδη”
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου του Εμπορίου: “Ενδύματα – Υποδήματα – Δερμάτινα Είδη”(2023-2022)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας – ICAP SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακες 5.8 – 5.25 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2020-2022)
Πίνακας 5.26 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2021-2022) 95
Πίνακας 5.27 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2021-2022) 97
Πίνακας 5.28 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2021-2022) 99
Πίνακας 5.29 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2021-2022) 101
Πίνακας 5.30 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2021-2022) 103
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών 110
Πίνακας 6.1 Μέγεθος εγχώριας αγοράς αλυσίδων καταστημάτων ενδυμάτων σε αξία (1996-2023) 112
Πίνακας 6.2 Πωλήσεις ενδυμάτων από τις αλυσίδες καταστημάτων ανά κατηγορία ένδυσης (2010-2023) 113
Πίνακας 6.3 Πωλήσεις ηλεκτρονικών καταστημάτων ενδυμάτων (2016-2023) 115
Πίνακας 6.4 Μερίδια αγοράς ορισμένων αλυσίδων στο σύνολο των πωλήσεων των αλυσίδων καταστημάτων ενδυμάτων (2022)
Πίνακας 6.5 Δείκτης συγκέντρωσης στον κλάδο (2022)
Πίνακας 6.6 Μερίδια αγοράς στο σύνολο των πωλήσεων ανδρικών ενδυμάτων μέσω αλυσίδων καταστημάτων (2022)
Πίνακας 6.7 Μερίδια αγοράς στο σύνολο των πωλήσεων γυναικείων ενδυμάτων μέσω αλυσίδων καταστημάτων (2022)
Πίνακας 6.8 Μερίδια αγοράς στο σύνολο των πωλήσεων παιδικών ενδυμάτων μέσω αλυσίδων καταστημάτων (2022)
Πίνακας 7.1 Οφέλη των εταιρειών από την εφαρμογή πρακτικών ESG
Πίνακας 8.1 Η Παγκόσμια αγορά ένδυσης-υπόδησης σε αξία (2018 – 2023)
Πίνακας 9.1 Πρόβλεψη πωλήσεων ενδυμάτων μέσω των αλυσίδων καταστημάτων ειδών ένδυσης (2024-2026)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 2.1 Ετήσια μεταβολή του ΑΕΠ στην Ελλάδα (2011-2023)
Διάγραμμα 2.2 Εξέλιξη δεικτών της χώρας και της Ε.Ε. (27) (2023-2025)
Διάγραμμα 3.1 Κατανομή των εταιρειών της μελέτης ανά νομική μορφή (2024)
Διάγραμμα 3.2 Κατανομή των εταιρειών της μελέτης ανά γεωγραφική περιφέρεια (2024)
Διάγραμμα 4.1 Κατάταξη των επιχειρήσεων της μελέτης βάσει Πιστοληπτικής Ικανότητας (2023)
Διάγραμμα 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2023/2022)
Διάγραμμα 4.3 Κατάταξη επιχειρήσεων του κλάδου: Εμπόριο “Ενδύματα – Υποδήματα – Δερμάτινα Είδη” βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2023)
Διάγραμμα 5.1 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας (2018-2022)
Διάγραμμα 5.2 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας (2018-2022)
Διάγραμμα 5.3 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας (2018-2022)
Διάγραμμα 5.4 Εξέλιξη των πωλήσεων των εταιρειών του ομαδοποιημένου ισολογισμού (σε €εκατ., 2018-2022)
Διάγραμμα 5.5 Διάρθρωση του Ενεργητικού και Παθητικού επιχειρήσεων του κλάδου (2022)
Διάγραμμα 5.6 Μερίδια εταιρειών στα συνολικά EBITDA (2022)
Διάγραμμα 5.7 Αριθμός εταιρειών με βελτίωση / επιδείνωση σε βασικούς λογαριασμούς (2022/2021)
Διάγραμμα 5.8 Οι 15 πρώτες εταιρείες βάσει περιθωρίου καθαρού (προ φόρου) κέρδους (2022)
Διάγραμμα 5.9 Οι 15 πρώτες εταιρείες βάσει περιθωρίου μικτού κέρδους (2022)
Διάγραμμα 5.10 Οι 15 πρώτες εταιρείες βάσει περιθωρίου EBITDA (2022)
Διάγραμμα 5.11 Οι 15 πρώτες εταιρείες βάσει γενικής ρευστότητας (2022)
Διάγραμμα 6.1 Μέγεθος εγχώριας αγοράς αλυσίδων καταστημάτων ενδυμάτων
Διάγραμμα 7.1 Κατανομή (%) του συνολικού προϋπολογισμού των εταιρειών για δράσεις ESG ανά κύριο άξονα (2022)
Διάγραμμα 7.2 Κόστος των δράσεων ESG (2022)
Διάγραμμα 7.3 Μεταβολή εξόδων για δράσεις ESG (2022/21)
Διάγραμμα 7.4 Βαθμός Εφαρμογής Δράσεων ESG σχετικά με το Περιβάλλον
Διάγραμμα 7.5 Βαθμός Εφαρμογής Δράσεων ESG σχετικά με την Κοινωνία
Διάγραμμα 7.6 Βαθμός Εφαρμογής Δράσεων ESG σχετικά με την Εταιρική Διακυβέρνηση
Διάγραμμα 7.7 Αξιολόγηση σημαντικότητας των ωφελειών των εταιρειών από την εφαρμογή πρακτικών ESG
Διάγραμμα 7.8 Βαθμός εφαρμογής δράσεων ESG στην Ελλάδα
Διάγραμμα 7.9 Κυριότεροι ανασταλτικοί παράγοντες στην υλοποίηση δράσεων ESG
Διάγραμμα 8.1 Οι 5 μεγαλύτερες εταιρείες ένδυσης σε αξία παγκοσμίως (2023) (σε $ εκατ.)

0
Your Cart is empty
Cookies Settings