ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 2023 - ICAP CRIF
 

Shop

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 2023

640,00

Ανάκαμψη εμφανίζει τα τελευταία χρόνια η λιανική αγορά ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών οικιακών συσκευών μετά από μια παρατεταμένη περίοδο συνεχούς μείωσης, ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης. Αυξημένη κινητικότητα υπήρξε το τελευταίο χρονικό διάστημα στα δίκτυα των αγοραστικών ομίλων, ενώ εξελίξεις υπήρξαν και στο χώρο των μεγάλων εταιρειών εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων, με συνέπεια την γενικότερη αναδιάταξη του χάρτη του οργανωμένου λιανικού εμπορίου ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών οικιακών συσκευών. Όλα τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα την ένταση του ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων του κλάδου.

Κατηγορία:
Additional Information
Χώρα

Ελλάδα

Έτος Δημοσίευσης

2023

Έκδοση

13

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΨΗ

Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης

1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.2.1 Αλυσίδες καταστημάτων οικιακών συσκευών
1.2.2 Αγοραστικοί όμιλοι / συνεταιρισμοί καταστηματαρχών
1.2.3 Μεγάλα καταστήματα λιανικής

2. Η Ζήτηση Ηλεκτρικών & Ηλεκτρονικών Οικιακών Συσκευών
2.1 Χαρακτηριστικά – Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2 Δείκτης Κύκλου Εργασιών
2.3 Δείκτης Τιμών Καταναλωτή
2.4 Εθνικό Εισόδημα
2.5 Αποτελέσματα Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών
2.6 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Παράρτημα Κεφαλαίου 2

3. Η Προσφορά Ηλεκτρικών & Ηλεκτρονικών Οικιακών Συσκευών μέσω Αλυσίδων
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Στοιχεία Ανταγωνισμού
3.3 Κατανομή των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.4 Κυριότερες Επιχειρήσεις του Κλάδου
3.5 Πωλήσεις Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.6 Κατάταξη Εταιρειών του Κλάδου βάσει Μέσου Ρυθμού Μεταβολής Πωλήσεων

4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
4.1.1 Aξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή της Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων
4.1.3 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητα του Ευρύτερου Κλάδου
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου
Παράρτημα Κεφαλαίου 4

5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση του Κλάδου
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Εταιρειών του Κλάδου
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
5.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού Εταιρειών του Κλάδου
Διάρθρωση Συνόλου Ενεργητικού & Παθητικού
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε Σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Εταιρειών του Κλάδου Βάσει Κερδοφορίας, Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων
5.5 Μερίδια των Εταιρειών του Κλάδου Βάσει EBITDA
5.6 Κατάταξη Εταιρειών του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
5.7 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Αγοραστικών Ομίλων
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
5.8 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού Αγοραστικών Ομίλων
Διάρθρωση Συνόλου Ενεργητικού & Παθητικού
5.9 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Αγοραστικών Ομίλων σε Σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.10 Κατάταξη Αγοραστικών Ομίλων Βάσει Κερδοφορίας, Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων
5.11 Μερίδια Αγοραστικών Ομίλων Βάσει EBITDA
5.12 Κατάταξη των Αγοραστικών Ομίλων Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5

6. Η Λιανική Αγορά των Ηλεκτρικών & Ηλεκτρονικών Οικιακών Συσκευών
6.1 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς
6.2 Ηλεκτρονικές πωλήσεις (e-shops)
6.3 Διάρθρωση Εγχώριας Αγοράς ανά Κατηγορία Συσκευών
6.4 Μερίδια Αγοράς
6.5 Δίκτυο Καταστημάτων
Παράρτημα Κεφαλαίου 6

7. Βιώσιμη Ανάπτυξη και Δράσεις ESG
7.1 Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας Βιώσιμης Ανάπτυξης & ESG σε Επιχειρήσεις
7.2 Δράσεις ESG των Εταιρειών του Κλάδου

8. Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς
8.1 Η Διεθνής Λιανική Αγορά Ηλεκτρικών Συσκευών
8.2 Μεγάλες Αλυσίδες Καταστημάτων Ηλεκτρικών Ειδών στην Ευρώπη

9. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
9.1 Aνάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος – Ανάλυση Swot
-Γενικά
-Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
-Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα – Υπηρεσίες
-Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
-Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
-Ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων του κλάδου
9.2 Ανάλυση SWOT
9.3 Τάσεις – Προοπτικές
9.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Θέσης των Επιχειρήσεων στην Αγορά

Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙII: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP CRIF A.E.

•Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 2.1 Αριθμός γάμων (2016-2022)
Πίνακας 2.2 Νέες κατοικίες στο σύνολο της χώρας (2016-2022)
Πίνακας 2.3 Εξέλιξη Δείκτη Κύκλου Εργασιών στο λιανικό εμπόριο (2017-2022)
Πίνακας 2.4 Εξέλιξη Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (2017-2022)
Πίνακας 2.5 Εξέλιξη Καθαρού Εθνικού Εισοδήματος (2017-2021)
Π2.1 Μηνιαία εξέλιξη Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (2018-2022)
Π2.2 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών και σε είδος απολαβών των νοικοκυριών κατά αστικές και αγροτικές περιοχές
(2019-2021)
Π2.3 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος (2021)
Πίνακας 3.1 Εταιρείες του κλάδου
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις εταιρειών του κλάδου (2017-2022)
Πίνακας 3.3 Κατάταξη των επιχειρήσεων με βάση το Μέσο Ετήσιο Ρυθμό Μεταβολής των Πωλήσεων (2017-2021)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2022-2021)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2022/2021)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου «Εμπόριο: Οικιακές – Επαγγελματικές Συσκευές» (2022)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική συμπεριφορά του Κλάδου «Εμπόριο: Οικιακές – Επαγγελματικές Συσκευές» (2021-2022)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας – ICAP CRIF SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας εταιρειών του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας εταιρειών του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας εταιρειών του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης εταιρειών του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας εταιρειών του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός εταιρειών του κλάδου (2017-2021, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού εταιρειών του κλάδου (2017-2021)
Πίνακες 5.8– 5.10 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2019-2021)
Πίνακας 5.11 Κατάταξη των εταιρειών του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2020-2021)
Πίνακας 5.12 Κατάταξη των εταιρειών του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2020-2021)
Πίνακας 5.13 Κατάταξη των εταιρειών του κλάδου βάσει EBITDA (2020-2021)
Πίνακας 5.14 Κατάταξη των εταιρειών του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2020-2021)
Πίνακας 5.15 Κατάταξη των εταιρειών του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2020-2021)
Πίνακας 5.16 Μερίδια εταιρειών του κλάδου βάσει EBITDA (2021)
Πίνακας 5.17 Δείκτες κερδοφορίας αγοραστικών ομίλων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.18 Δείκτες αποδοτικότητας αγοραστικών ομίλων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.19 Δείκτες ρευστότητας αγοραστικών ομίλων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.20 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης αγοραστικών ομίλων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.21 Δείκτες δραστηριότητας αγοραστικών ομίλων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.22 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των αγοραστικών ομίλων του κλάδου (2017-2021, σε €)
Πίνακας 5.23 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των αγοραστικών ομίλων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακες 5.24– 5.28 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2019-2021)
Πίνακας 5.29 Κατάταξη των αγοραστικών ομίλων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2020-2021)
Πίνακας 5.30 Κατάταξη των αγοραστικών ομίλων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2020-2021)
Πίνακας 5.31 Κατάταξη των αγοραστικών ομίλων του κλάδου βάσει EBITDA (2020-2021)
Πίνακας 5.32 Κατάταξη των αγοραστικών ομίλων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2020-2021)
Πίνακας 5.33 Κατάταξη των αγοραστικών ομίλων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2020-2021)
Πίνακας 5.34 Μερίδια των αγοραστικών ομίλων του κλάδου βάσει EBITDA (2021)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Μέγεθος εγχώριας αγοράς αλυσίδων καταστημάτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών οικιακών συσκευών σε αξία (2000-2022)
Πίνακας 6.2 Πωλήσεις ηλεκτρονικών καταστημάτων ηλεκτρικών & ηλεκτρονικών οικιακών συσκευών (2016-2024)
Πίνακας 6.3 Μερίδια αγοράς αλυσίδων & αγοραστικών ομίλων (2022)
Πίνακας 8.1 Εξέλιξη παγκόσμιων λιανικών πωλήσεων ηλεκτρικών / ηλεκτρονικών ειδών (2022/19)
Πίνακας 8.2 Kύκλος εργασιών ομίλου Currys (2021/22)
Πίνακας 8.3 Kύκλος εργασιών ομίλου Ceconomy (2020/21)
Πίνακας 9.1 Πρόβλεψη εξέλιξης της αγοράς (2023-2025)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 2.1 Ετήσια μεταβολή του ΑΕΠ στην Ελλάδα (2011-2022)
Διάγραμμα 2.2 Οικονομικές προβλέψεις για την εξέλιξη του ΑΕΠ ανά χώρα (2022-2024)
Διάγραμμα 3.1 Γεωγραφική κατανομή των εταιρειών της μελέτης
Διάγραμμα 4.1 Κατάταξη των επιχειρήσεων της μελέτης βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2022)
Διάγραμμα 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2022/2021)
Διάγραμμα 4.3 Κατάταξη επιχειρήσεων του κλάδου «Εμπόριο: Οικιακές – Επαγγελματικές Συσκευές» βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2022)
Διάγραμμα 5.1 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας εταιρειών του κλάδου (2017-2021)
Διάγραμμα 5.2 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας εταιρειών του κλάδου (2017-2021)
Διάγραμμα 5.3 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας εταιρειών του κλάδου (2017-2021)
Διάγραμμα 5.4 Διάρθρωση Συνόλου Ενεργητικού & Παθητικού (2021)
Διάγραμμα 5.5 Αριθμός των εταιρειών του κλάδου με βελτίωση / επιδείνωση στην κερδοφορία (2021/2020)
Διάγραμμα 5.6 Κατάταξη εταιρειών του κλάδου βάσει του Περιθωρίου Μικτού Κέρδους (2021)
Διάγραμμα 5.7 Κατάταξη εταιρειών του κλάδου βάσει του Περιθωρίου Καθαρού Κέρδους (2021)
Διάγραμμα 5.8 Κατάταξη εταιρειών του κλάδου βάσει του Περιθωρίου ΕBITDA (2021)
Διάγραμμα 5.9 Κατάταξη εταιρειών του κλάδου βάσει της Αποδοτικότητας Ιδίου Κεφαλαίου (2021)
Διάγραμμα 5.10 Κατάταξη εταιρειών του κλάδου βάσει της Γενικής Ρευστότητας (2021)
Διάγραμμα 5.11 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας αγοραστικών ομίλων του κλάδου (2017-2021)
Διάγραμμα 5.12 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας αγοραστικών ομίλων του κλάδου (2017-2021)
Διάγραμμα 5.13 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας αγοραστικών ομίλων του κλάδου (2017-2021)
Διάγραμμα 5.14 Διάρθρωση Συνόλου Ενεργητικού & Παθητικού (2021)
Διάγραμμα 5.15 Αριθμός των αγοραστικών ομίλων του κλάδου με βελτίωση / επιδείνωση στην κερδοφορία (2021/2020)
Διάγραμμα 5.16 Κατάταξη αγοραστικών ομίλων βάσει του Περιθωρίου Μικτού Κέρδους (2021)
Διάγραμμα 5.17 Κατάταξη αγοραστικών ομίλων βάσει του Περιθωρίου Καθαρού Κέρδους (2021)
Διάγραμμα 5.18 Κατάταξη αγοραστικών ομίλων βάσει του Περιθωρίου ΕBITDA (2021)
Διάγραμμα 5.19 Κατάταξη αγοραστικών ομίλων βάσει της Αποδοτικότητας Ιδίου Κεφαλαίου (2021)
Διάγραμμα 5.20 Κατάταξη αγοραστικών ομίλων βάσει της Γενικής Ρευστότητας (2021)
Διάγραμμα 6.1 Μέγεθος αγοράς αλυσίδων καταστημάτων ηλεκτρικών & ηλεκτρονικών οικιακών συσκευών
Διάγραμμα 7.1 Κατανομή (%) του συνολικού προϋπολογισμού των εταιρειών για δράσεις ESG ανά κύριο άξονα (2022)
Διάγραμμα 7.2 Κόστος των δράσεων ESG (2022)
Διάγραμμα 7.3 Μεταβολή εξόδων για δράσεις ESG (2022/21)
Διάγραμμα 7.4 Βαθμός Εφαρμογής Δράσεων ESG σχετικά με το Περιβάλλον
Διάγραμμα 7.5 Βαθμός Εφαρμογής Δράσεων ESG σχετικά με την Κοινωνία
Διάγραμμα 7.6 Βαθμός Εφαρμογής Δράσεων ESG σχετικά με την Εταιρική Διακυβέρνηση
Διάγραμμα 7.7 Αξιολόγηση σημαντικότητας των ωφελειών των εταιρειών από την εφαρμογή πρακτικών ESG
Διάγραμμα 7.8 Βαθμός εφαρμογής δράσεων ESG στην Ελλάδα
Διάγραμμα 7.9 Κυριότεροι ανασταλτικοί παράγοντες στην υλοποίηση δράσεων ESG

0
Your Cart is empty
Cookies Settings