ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 2021 - ICAP CRIF
 

Shop

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 2021

590,00

Ανάκαμψη εμφανίζει τα τελευταία χρόνια η λιανική αγορά ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών οικιακών συσκευών μετά από μια παρατεταμένη περίοδο συνεχούς μείωσης, ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης. Αυξημένη κινητικότητα υπήρξε το τελευταίο χρονικό διάστημα στα δίκτυα των αγοραστικών ομίλων, ενώ πολύ πρόσφατες είναι οι εξελίξεις που υπήρξαν και στο χώρο των μεγάλων εταιρειών εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων, με συνέπεια την γενικότερη αναδιάταξη του οργανωμένου λιανικού εμπορίου ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών οικιακών συσκευών. Όλα τα παραπάνω είχαν ως αποτέλεσμα την ένταση του ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων του κλάδου ο οποίος δεν έμεινε ανεπηρέαστος από το ξέσπασμα της πανδημίας του Covid-19 στις αρχές του 2020.

Κατηγορία:
Additional Information
Χώρα

Ελλάδα

Έτος Δημοσίευσης

2021

Έκδοση

12

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΨΗ

Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης

1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου Εμπορίας Ηλεκτρικών Συσκευών
1.2.1 Αλυσίδες καταστημάτων οικιακών συσκευών
1.2.2 Αγοραστικοί όμιλοι / συνεταιρισμοί καταστηματαρχών
1.2.3 Μεγάλα καταστήματα λιανικής
1.2.4 Μεμονωμένα καταστήματα
1.3 Δείκτης Τιμών Λιανικού Εμπορίου Ηλεκτρικών Οικιακών Συσκευών
2. Η Ζήτηση Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Οικιακών Συσκευών
2.1 Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Ζήτησης Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Οικιακών Συσκευών
2.2 Αποτελέσματα Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών
Παράρτημα Κεφαλαίου 2

3. Η Προσφορά Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Οικιακών Συσκευών μέσω Αλυσίδων
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Στοιχεία Ανταγωνισμού
3.3 Παρουσίαση Εταιρειών Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Καταστημάτων
3.4 Πωλήσεις Εταιρειών Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Καταστημάτων
3.5 Παρουσίαση Αγοραστικών Ομίλων Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Οικιακών Συσκευών
3.6 Πωλήσεις αγοραστικών ομίλων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών οικιακών συσκευών

4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή Αξιολογήσεων Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.3 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας του Ευρύτερου Κλάδου
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου
4.3 Δείκτης ICAP Covid Sector Check
Παράρτημα Κεφαλαίου

5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
5.1 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εταιρειών Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Καταστημάτων
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
5.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε Σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Επιχειρήσεων Βάσει Κερδοφορίας
5.5 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
5.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Αγοραστικών Ομίλων
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
5.7 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού Αγοραστικών Ομίλων
5.8 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Αγοραστικών Ομίλων σε Σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.9 Κατάταξη Αγοραστικών Ομίλων βάσει Κερδοφορίας, Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων
5.10 Κατάταξη Αγοραστικών Ομίλων βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών

6. Η Λιανική Αγορά Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Οικιακών Συσκευών
6.1 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Αλυσίδων Καταστημάτων Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Οικιακών Συσκευών
6.2 Ηλεκτρονικές Πωλήσεις (E-Shops)
6.3 Διάρθρωση Εγχώριας Αγοράς ανά Κατηγορία Συσκευών
6.4 Μερίδια Αγοράς
6.5 Δίκτυα καταστημάτων
Παράρτημα Κεφαλαίου 6

7. Στοιχεία Αγορών του Εξωτερικού
7.1 Η Λιανική Αγορά Ηλεκτρικών Συσκευών σε Χώρες του Εξωτερικού
7.2 Στοιχεία Λιανικού Εμπορίου Ηλεκτρικών Ειδών στην Ευρώπη
7.3 Μεγάλες Αλυσίδες Καταστημάτων Ηλεκτρικών Ειδών στην Ευρώπη

8. Επιχειρηματικές Εξελίξεις – Συμπεράσματα – Προοπτικές του Κλάδου
8.1 Πρόσφατες Επιχειρηματικές Εξελίξεις
8.2 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος – Ανάλυση SWOT
-Γενικά
-Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
-Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
-Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες
-Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
-Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
-Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
8.3 Ανάλυση SWOT
8.4 Προοπτικές
8.5 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα IΙΙ:Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.

• Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου

 

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 1.1 Μέσοι ετήσιοι δείκτες τιμών καταναλωτή (2015-2020)
Πίνακας 2.1 Ακαθάριστο Διαθέσιμο Εισόδημα Νοικοκυριών (2015-2020)
Πίνακας 2.2 Νέες κατοικίες κατά αριθμό δωματίων στο σύνολο της χώρας (2010-2019)
Π2.1 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών ανά κατηγορία περιοχής (2019)
Πίνακας 3.1 Παρουσίαση εταιρειών εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών οικιακών συσκευών
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις εταιρειών εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών οικιακών συσκευών (2015-2020)
Πίνακας 3.3 Παρουσίαση αγοραστικών ομίλων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών οικιακών ειδών
Πίνακας 3.4 Πωλήσεις αγοραστικών ομίλων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών οικιακών συσκευών (2015-2020)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2019-2020)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων επιχειρήσεων της μελέτης (2020/19)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική συμπεριφορά των επιχειρήσεων της μελέτης (2019-2020)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική ικανότητα του ευρύτερου κλάδου «Εμπόριο Οικιακών & Επαγγελματικών Συσκευών» (2020)
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική συμπεριφορά του ευρύτερου κλάδου «Εμπόριο Οικιακών & Επαγγελματικών Συσκευών» (2019-2020)
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας εταιρειών εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (2015 – 2019)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας εταιρειών εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (2015 – 2019)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας εταιρειών εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (2015 – 2019)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης εταιρειών εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (2013 – 2017)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας εταιρειών εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (2015–2019)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος ισολογισμός των αλυσίδων καταστημάτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (2015-2019, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες μεταβολές του ομαδοποιημένου ισολογισμού των αλυσίδων καταστημάτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (2015-2019)
Πίνακες 5.8– 5.11 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.12 Κατάταξη των εταιρειών αλυσίδων βάσει μικτών κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.13 Κατάταξη εταιρειών αλυσίδων βάσει καθαρού (προ φόρου) αποτελέσματος (2018-2019)
Πίνακας 5.14 Κατάταξη των εταιρειών αλυσίδων βάσει EBITDA (2018-2019)
Πίνακας 5.15 Κατάταξη των εταιρειών αλυσίδων βάσει Ενεργητικού (2018-2019)
Πίνακας 5.16 Κατάταξη των εταιρειών αλυσίδων βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2018-2019)
Πίνακας 5.17 Δείκτες κερδοφορίας των αγοραστικών ομίλων (2015-2019)
Πίνακας 5.18 Δείκτες αποδοτικότητας των αγοραστικών ομίλων (2015-2019)
Πίνακας 5.19 Δείκτες ρευστότητας των αγοραστικών ομίλων (2015-2019)
Πίνακας 5.20 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των αγοραστικών ομίλων (2015-2019)
Πίνακας 5.21 Δείκτες δραστηριότητας των αγοραστικών ομίλων `(2015-2019)
Πίνακας 5.22 Ομαδοποιημένος ισολογισμός αγοραστικών ομίλων (2015-2019, σε €)
Πίνακας 5.23 Ποσοστιαίες μεταβολές του ομαδοποιημένου ισολογισμού των αγοραστικών ομίλων (2015-2019)
Πίνακες 5.24 – 5.28 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.29 Κατάταξη των αγοραστικών ομίλων βάσει μικτών κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.30 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.31 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2018-2019)
Πίνακας 5.32 Κατάταξη των αγοραστικών ομίλων βάσει ενεργητικού (2018-2019)
Πίνακας 5.33 Κατάταξη των αγοραστικών ομίλων βάσει ιδίων κεφαλαίων (2018-2019)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Μέγεθος εγχώριας αγοράς αλυσίδων καταστημάτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών οικιακών συσκευών σε αξία (2000-2020)
Πίνακας 6.2 Πωλήσεις ηλεκτρονικών καταστημάτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών οικιακών συσκευών (2016-2023)
Πίνακας 6.3 Μερίδια αγοράς κυριότερων εταιρειών και αγοραστικών ομίλων (2020)
Π6.1 Δίκτυο καταστημάτων της αλυσίδας «Media Markt»
Π6.2 Δίκτυο καταστημάτων της αλυσίδας «Κωτσόβολος»
Π6.3 Δίκτυο καταστημάτων της αλυσίδας “PUBLIC”
Π6.4 Δίκτυο καταστημάτων της αλυσίδας «ΠΛΑΙΣΙΟ»
Π6.5 Δίκτυο καταστημάτων του αγοραστικού ομίλου “ELECTRONET”
Π6.6 Δίκτυο καταστημάτων του αγοραστικού ομίλου “BEST ELECTRIC”
Π6.7 Δίκτυο καταστημάτων του αγοραστικού ομίλου “EXPERT”
Π6.8 Δίκτυο καταστημάτων του αγοραστικού ομίλου “MEGA EURONICS”
Π6.9 Δίκτυο καταστημάτων του αγοραστικού ομίλου «Welcome Stores»
Πίνακας 7.1 Αξία λιανικών πωλήσεων ηλεκτρικών & ηλεκτρονικών οικιακών συσκευών σε χώρες της Ευρώπης (2018)
Πίνακας 7.2 Δείκτης όγκου λιανικών πωλήσεων οπτικοακουστικού εξοπλισμού, εργαλείων, ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, στις χώρες της ζώνης του ευρώ και στις χώρες της ΕΕ (2015-2020)
Πίνακας 7.3 Μεγέθη ομίλου Dixons Carphone
Πίνακας 7.4 Καταστήματα ομίλου Ceconomy (Media Markt & Saturn)
Πίνακας 7.5 Κύκλος εργασιών ομίλου Ceconomy (2019/20)
Πίνακας 8.1 Πρόβλεψη Αγοράς (2021-2023)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 2.1 Αριθμός γάμων στην Ελλάδα (2012-2019)
Διάγραμμα 5.1 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας επιχειρήσεων αλυσίδων (2015-2019)
Διάγραμμα 5.2 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας επιχειρήσεων αλυσίδων (2015-2019)
Διάγραμμα 5.3 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας επιχειρήσεων αλυσίδων (2015-2019)
Διάγραμμα 5.4 Αριθμός εταιρειών με βελτίωση / επιδείνωση στην κερδοφορία τους (2019/2018)
Διάγραμμα 5.5 Κατάταξη των εταιρειών αλυσίδων βάσει Περιθωρίου Μικτού Κέρδους (2019)
Διάγραμμα 5.6 Κατάταξη των εταιρειών αλυσίδων βάσει Περιθωρίου Καθαρού Κέρδους (2019)
Διάγραμμα 5.7 Κατάταξη των εταιρειών αλυσίδων βάσει Περιθωρίου EBITDA (2019)
Διάγραμμα 5.8 Κατάταξη των εταιρειών αλυσίδων βάσει Γενικής Ρευστότητας (2019)
Διάγραμμα 5.9 Κατάταξη των εταιρειών αλυσίδων βάσει Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων (2019)
Διάγραμμα 5.10 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας αγοραστικών ομίλων (2015-2019)
Διάγραμμα 5.11 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας αγοραστικών ομίλων (2015-2019)
Διάγραμμα 5.12 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας αγοραστικών ομίλων (2015-2019)
Διάγραμμα 5.13 Αριθμός αγοραστικών ομίλων με βελτίωση / επιδείνωση στην κερδοφορία τους (2019/2018)
Διάγραμμα 5.14 Κατάταξη των αγοραστικών ομίλων βάσει Περιθωρίου Μικτού Κέρδους (2019)
Διάγραμμα 5.15 Κατάταξη των αγοραστικών ομίλων βάσει Περιθωρίου Καθαρού Κέρδους (2019)
Διάγραμμα 5.16 Κατάταξη των αγοραστικών ομίλων βάσει Περιθωρίου EBITDA (2019)
Διάγραμμα 5.17 Κατάταξη των αγοραστικών ομίλων βάσει Γενικής Ρευστότητας (2019)
Διάγραμμα 5.18 Κατάταξη των αγοραστικών ομίλων βάσει Αποδοτικότητας Ιδίου Κεφαλαίου (2019)
Διάγραμμα 6.1 Εξέλιξη εγχώριας λιανικής αγοράς αλυσίδων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών οικιακών συσκευών (2015-2020)
Διάγραμμα 6.2 Κατανομή των πωλήσεων των βασικών κατηγοριών συσκευών στο σύνολο της αγοράς αλυσίδων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών οικιακών συσκευών (2020)

 

0
Your Cart is empty
Cookies Settings