ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΡΕΦΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2020 - ICAP CRIF
 

Shop

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΡΕΦΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2020

590,00

H ζήτηση για παιχνίδια και είδη βρεφανάπτυξης παραμένει παραδοσιακά υψηλή στην Ελλάδα με βασικό χαρακτηριστικό της αγοράς την ολοένα αυξανομένη συγκέντρωση των πωλήσεων σε λίγες μεγάλες αλυσίδες. Η πανδημία του Covid-19 επηρεάζει αρνητικά την πορεία του κλάδου που τα τελευταία χρόνια είχε παρουσιάσει σημάδια ανάκαμψης μετά και την πολυετή οικονομική ύφεση.

Κατηγορία:
Additional Information
Χώρα

Ελλάδα

Έτος Δημοσίευσης

2020

Έκδοση

7

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΨΗ

Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης

1.Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1Εισαγωγή
1.2Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.3Θεσμικό πλαίσιο
1.3.1Ασφάλεια Παιδικών Παιχνιδιών

2.Η Ζήτηση του Κλάδου
2.1Παιδικός Πληθυσμός
2.2Διαθέσιμο Εισόδημα και Τιμές των Προϊόντων
2.3Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών
2.4Λοιποί Παράγοντες Ζήτησης
2.5Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Παράρτημα Κεφαλαίου 2

3.Η Προσφορά του κλάδου
3.1Δομή και Διάρθρωση του κλάδου
3.2Παρουσίαση Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Καταστημάτων Παιχνιδιών
3.3Πωλήσεις Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Καταστημάτων Παιχνιδιών
3.4Παρουσίαση Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Καταστημάτων Ειδών Βρεφανάπτυξης
3.5Πωλήσεις Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Καταστημάτων Ειδών Βρεφανάπτυξης
3.6Παρουσίαση Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Καταστημάτων Πώλησης Ηλεκτρικών Ειδών και Πολυμέσων
3.7Πωλήσεις Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Καταστημάτων Πώλησης Ηλεκτρικών Ειδών και Πολυμέσων

4.Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2Μεταβολή Αξιολογήσεων Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.3Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου του Εμπορίου Διαφόρων Ειδών
4.2Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς
4.2.1Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου του Εμπορίου Διαφόρων Ειδών
4.3ICAP Covid Sector Check
Παράρτημα Κεφαλαίου 4

5.Χρηματοοικονομική Ανάλυση
5.1Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Καταστημάτων Παιχνιδιών
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
5.2Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Καταστημάτων Παιχνιδιών
5.3Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Καταστημάτων Παιχνιδιών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4Κατάταξη Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Καταστημάτων Παιχνιδιών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Καταστημάτων Ειδών Βρεφανάπτυξης
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
5.6Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Καταστημάτων Ειδών Βρεφανάπτυξης
5.7Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Καταστημάτων Ειδών Βρεφανάπτυξης σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.8Κατάταξη Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Καταστημάτων Ειδών Βρεφανάπτυξης Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5

6.Η Αγορά των Αλυσίδων Καταστημάτων Παιχνιδιών και Ειδών Βρεφανάπτυξης
6.1Παιχνίδια
6.2Είδη Βρεφανάπτυξης
6.3Ηλεκτρονικά Παιχνίδια

7.Στοιχεία Παγκόσμιας και Ευρωπαϊκής Αγοράς Παιχνιδιών
7.1Παγκόσμια Αγορά Παιχνιδιών
7.2Εξωτερικό Εμπόριο Ευρωπαϊκής Αγοράς Παιχνιδιών

8.1Συμπεράσματα – Προοπτικές
8.1Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
-Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
-Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
-Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
-Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
-Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
8.2Ανάλυση SWOT
8.3Προοπτικές
8.4Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Διευθύνσεις Καταστημάτων Αλυσίδων Παιχνιδιών – Αλυσίδων Ειδών Βρεφανάπτυξης – Αλυσίδων Καταστημάτων Ηλεκτρικών Ειδών και Πολυμέσων
Παράρτημα ΙΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙV:Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.

• Benchmarking Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Καταστημάτων Παιχνιδιών
• Benchmarking Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Καταστημάτων Ειδών Βρεφανάπτυξης

 

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 2.1 Εξέλιξη αριθμού παιδικού πληθυσμού (0-14 ετών), συνολικού πληθυσμού και του μεριδίου του παιδικού πληθυσμού στην Ελλάδα (2007-2019)
Π2.1 Αριθμός γεννήσεων στην Ελλάδα (2000-2019)
Π2.2 Κατανομή παιδικού πληθυσμού ανά ηλικιακή ομάδα στην Ελλάδα (2001-2019)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση των κυριότερων αλυσίδων καταστημάτων παιχνιδιών στην Ελλάδα
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις κυριότερων επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων παιχνιδιών (2015-2019)
Πίνακας 3.3 Συνοπτική παρουσίαση των κυριότερων επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων ειδών βρεφανάπτυξης
Πίνακας 3.4 Πωλήσεις κυριότερων επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων ειδών βρεφανάπτυξης (2015-2019)
Πίνακας 3.5 Συνοπτική παρουσίαση των κυριότερων επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων πώλησης ηλεκτρονικών ειδών και πολυμέσων
Πίνακας 3.6 Πωλήσεις κυριότερων επιχειρήσεων αλυσίδων καταστημάτων πώλησης ηλεκτρονικών ειδών και πολυμέσων (2015-2019)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2020-2019)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων επιχειρήσεων της μελέτης (2020/2019)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου του εμπορίου διαφόρων ειδών (2020)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2020 – 2019)
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική Συμπεριφορά του κλάδου του εμπορίου διαφόρων ειδών (2020 – 2019)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας – ICAP SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων παιχνιδιών (2015-2019)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων παιχνιδιών (2015-2019)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων παιχνιδιών (2015-2019)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων παιχνιδιών (2015-2019)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων παιχνιδιών (2015-2019)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων παιχνιδιών (2015-2019, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων παιχνιδιών (2015-2019)
Πίνακες 5.8 – 5.18 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.19 Κατάταξη των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων παιχνιδιών βάσει Μικτών Κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.20 Κατάταξη των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων παιχνιδιών βάσει Καθαρών Κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.21 Κατάταξη των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων παιχνιδιών βάσει EBITDA (2018-2019)
Πίνακας 5.22 Κατάταξη των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων παιχνιδιών βάσει Ενεργητικού (2018-2019)
Πίνακας 5.23 Κατάταξη των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων παιχνιδιών βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2018-2019)
Πίνακας 5.24 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.25 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.26 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.27 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.28 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.29 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019, σε €)
Πίνακας 5.30 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακες 5.31 – 5.36 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.37 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.38 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.39 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2018-2019)
Πίνακας 5.40 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2018-2019)
Πίνακας 5.41 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2018-2019)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Πωλήσεις παιχνιδιών μέσω αλυσίδων καταστημάτων παιχνιδιών (2002-2020)
Πίνακας 6.2 Πωλήσεις ειδών βρεφανάπτυξης μέσω αλυσίδων καταστημάτων (2002-2020)
Πίνακας 6.3 Πωλήσεις ηλεκτρονικών παιχνιδιών (2002-2020)
Πίνακας 7.1 Εισαγωγές παιχνιδιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανά χώρα (2015-2019)
Πίνακας 7.2 Εξαγωγές παιχνιδιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανά χώρα (2015-2019)
Πίνακας 8.1 Πρόβλεψη πωλήσεων παιχνιδιών μέσω αλυσίδων (2020-2022)
Πίνακας 8.2 Πρόβλεψη πωλήσεων ειδών βρεφανάπτυξης μέσω αλυσίδων (2020-2022)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 2.1 Εξέλιξη αριθμού γεννήσεων στην Ελλάδα (2007-2019)
Διάγραμμα 2.2 Γεννήσεις ανά φύλο στην Ελλάδα το 2019
Διάγραμμα 2.3 Εξέλιξη αριθμού παιδικού πληθυσμού (0-14 ετών) στην Ελλάδα (2007-2019)
Διάγραμμα 2.4 Κατανομή του πληθυσμού ανά ηλικιακή ομάδα στην Ελλάδα το 2019
Διάγραμμα 2.5 Εξέλιξη ετήσιου δείκτη πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών (2008-2019)
Διάγραμμα 2.6 Εξέλιξη του γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή και του δείκτη τιμών σε επιλεγμένες κατηγορίες (2015-2020)
Διάγραμμα 2.7 Μέση ετήσια δαπάνη των νοικοκυριών για παιχνίδια (2015-2019)
Διάγραμμα 2.8 Ετήσια μεταβολή του ΑΕΠ* στην Ελλάδα (2010-2019)
Διάγραμμα 3.1 Κατανομή των αλυσίδων καταστημάτων παιχνιδιών και ειδών βρεφανάπτυξης ανά νομική μορφή
Διάγραμμα 4.1 Κατάταξη των επιχειρήσεων της μελέτης βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2020)
Διάγραμμα 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων επιχειρήσεων της μελέτης (2020/2019)
Διάγραμμα 4.3 Κατάταξη επιχειρήσεων του κλάδου του εμπορίου διαφόρων ειδών βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2020)
Διάγραμμα 5.1 Δείκτες κερδοφορίας του κλάδου (2015-2019)
Διάγραμμα 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας του κλάδου (2015-2019)
Διάγραμμα 5.3 Δείκτες δραστηριότητας του κλάδου (2015-2019)
Διάγραμμα 5.4 Αριθμός των επιχειρήσεων του κλάδου με βελτίωση και επιδείνωση σε επιλεγμένους λογαριασμούς (2019/2018)
Διάγραμμα 5.5 Δείκτες κερδοφορίας του κλάδου (2014-2018)
Διάγραμμα 5.6 Δείκτες αποδοτικότητας του κλάδου (2014-2018)
Διάγραμμα 5.7 Δείκτες δραστηριότητας του κλάδου (2014-2018)
Διάγραμμα 5.8 Αριθμός των επιχειρήσεων του κλάδου με βελτίωση και επιδείνωση σε επιλεγμένους λογαριασμούς (2018/2017)
Διάγραμμα 6.1 Πωλήσεις παιχνιδιών μέσω αλυσίδων καταστημάτων παιχνιδιών (2002-2020)
Διάγραμμα 6.2 Εκτιμώμενα μερίδια αγοράς στις πωλήσεις παιχνιδιών μέσω αλυσίδων καταστημάτων (2019)
Διάγραμμα 6.3 Πωλήσεις ειδών βρεφανάπτυξης μέσω αλυσίδων καταστημάτων (2002-2020)
Διάγραμμα 6.4 Εκτιμώμενα μερίδια αγοράς στις πωλήσεις ειδών βρεφανάπτυξης μέσω αλυσίδων καταστημάτων (2019)
Διάγραμμα 7.1 Παγκόσμιες πωλήσεις παιχνιδιών σε δισ. $ (2014-2019)
Διάγραμμα 7.2 Εξέλιξη πωλήσεων παιχνιδιών το 1ο εξάμηνο του 2020
Διάγραμμα 7.3 Εισαγωγές & εξαγωγές παιχνιδιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2010-2019)
Διάγραμμα 7.4 Μερίδια χωρών στο σύνολο των εισαγωγών παιχνιδιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2019)
Διάγραμμα 7.5 Μερίδια χωρών στο σύνολο των εξαγωγών παιχνιδιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2019)

 

0
Your Cart is empty
Cookies Settings