ΕΤΟΙΜΑ ΦΑΓΗΤΑ 2022 - ICAP CRIF
 

Shop

ΕΤΟΙΜΑ ΦΑΓΗΤΑ 2022

590,00

Ο κλάδος των έτοιμων φαγητών περιλαμβάνει πλήθος παραγωγικών επιχειρήσεων, ενώ μικρότερος είναι ο αριθμός των εταιρειών που ασχολούνται με την εισαγωγή των εξεταζόμενων προϊόντων. Η ποικιλία προσφερόμενων προϊόντων σε συνδυασμό με τους γρήγορους ρυθμούς ζωής των καταναλωτών, ευνοούν την ζήτησή τους και καθιστούν την εν λόγω αγορά ιδιαίτερα δυναμική. Τα τελευταία έτη παρατηρείται ανοδική τάση στις εξαγωγές των έτοιμων φαγητών συνολικά, με τα κονσερβοποιημένα προϊόντα να κατέχουν πρωταγωνιστική θέση.

Κατηγορία:
Additional Information
Χώρα

Ελλάδα

Έτος Δημοσίευσης

2022

Έκδοση

8

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Σύνοψη

1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Εισαγωγή
1.2 Περιγραφή των Προϊόντων
1.3 Νομοθετικό Πλαίσιο

2. Η Ζήτηση των Προϊόντων του Κλάδου
2.1 Κοινωνικοί – Δημογραφικοί Παράγοντες
2.2 Ανταγωνιστικά Προϊόντα
2.3 Διαθέσιμο Εισόδημα
2.4 Μέση μηνιαία Δαπάνη Νοικοκυριών για Έτοιμα Φαγητά
2.5 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Παράρτημα Κεφαλαίου 2

3. Η Προσφορά του Κλάδου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Κατανομή ανά Νομική Μορφή – Γεωγραφική Κατανομή των Επιχειρήσεων
3.3 Παρουσίαση Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.4 Πωλήσεις Εταιρειών του Κλάδου

4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή Αξιολογήσεων Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.3 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου «Βιομηχανία: Είδη Διατροφής»
4.2 Αξιολόγηση Συναλλακτικής Συμπεριφοράς
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου «Βιομηχανία: Είδη Διατροφής»
4.3 ICAP CRIF Covid Sector Check
Παράρτημα Κεφαλαίου 4

5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Επιχειρήσεων του Κλάδου
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες των Εταιρειών του Κλάδου
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
5.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Εταιρειών βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5

6. Η Εγχώρια Αγορά των Έτοιμων Φαγητών
6.1 Μέγεθος Συνολικής Αγοράς
6.2 Κατηγορίες Προϊόντων
6.3 Μερίδια Αγοράς
6.4 Εξωτερικό Εμπόριο Έτοιμων Φαγητών
Παράρτημα Κεφαλαίου 6

7. Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς Έτοιμων Φαγητών

8. Συμπεράσματα – Προοπτικές
8.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
8.2 Ανάλυση SWOT
8.3 Προοπτικές του Κλάδου
8.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP CRIF A.E.

•Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 2.1 Κατανομή του συνόλου των νοικοκυριών ανά μέγεθος (2019)
Πίνακας 2.2 Κυριότερες μεταβολές τιμών από τη σύγκριση δεικτών Φεβρουαρίου 2022 με Φεβρουάριο 2021 και επιπτώσεις τους στο Γενικό Δείκτη Τιμών Καταναλωτή
Π2.1 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για έτοιμα φαγητά, ανά γεωγραφική περιφέρεια (2020)
Πίνακας 3.1 Επιχειρήσεις του κλάδου
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις Επιχειρήσεων του Κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις Επιχειρήσεων του Κλάδου (2020-2021)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2021-2020)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2021/2020)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου της Βιομηχανίας Ειδών Διατροφής (2021)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2021 – 2020)
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική Συμπεριφορά του κλάδου της Βιομηχανίας Τροφίμων (2021 – 2020)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας – ICAP CRIF SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
Πίνακες 5.8 – 5.21 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2018-2020)
Πίνακας 5.22 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2019-2020)
Πίνακας 5.23 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2019-2020)
Πίνακας 5.24 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA
Πίνακας 5.25 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού
Πίνακας 5.26 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2019-2020)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Εκτιμώμενο μέγεθος εγχώριας αγοράς έτοιμων φαγητών (2000-2022)
Πίνακας 6.2 Εκτιμώμενα μερίδια αγοράς ορισμένων εκ των κυριότερων επιχειρήσεων του κλάδου (2021)
Π6.1 Εξέλιξη των εισαγωγών έτοιμων φαγητών ανά κωδικό Intrastat (2018-2020)
Π6.2 Κυριότερες χώρες προέλευσης έτοιμων φαγητών (2019 – 2020)
Π6.3 Εξέλιξη των εξαγωγών έτοιμων φαγητών ανά κωδικό Intrastat (2018-2020)
Π6.4 Κυριότερες χώρες προορισμού έτοιμων φαγητών (2019 – 2020)
Πίνακας 8.1 Πρόβλεψη εξέλιξης της εγχώριας αγοράς έτοιμων φαγητών (2022-2024)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 2.1 Μέσος εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2020)
Διάγραμμα 2.2 Ποσοστό μονομελών νοικοκυριών ανά Περιφέρεια (2019)
Διάγραμμα 2.3 Εξέλιξη Ετήσιου Δείκτη Πραγματικού Διαθέσιμου Εισοδήματος των Νοικοκυριών (2008-2020)
Διάγραμμα 2.4 Μέση μηνιαία δαπάνη των νοικοκυριών για φαγητά σε ταχυφαγεία και φαγητά σε πακέτα ανά περιφέρεια (2020)
Διάγραμμα 3.1 Κατανομή των επιχειρήσεων του κλάδου ανά νομική μορφή
Διάγραμμα 3.2 Κατανομή των επιχειρήσεων του κλάδου ανά γεωγραφική περιφέρεια
Διάγραμμα 3.3 Ποσοστό των επιχειρήσεων του κλάδου με βελτίωση και επιδείνωση στον κύκλο εργασιών τους (2020/2019)
Διάγραμμα 4.1 Κατάταξη των επιχειρήσεων της μελέτης βάσει Πιστοληπτικής Ικανότητας (2021)
Διάγραμμα 4.2 Μεταβολή της Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2021/2020)
Διάγραμμα 4.3 Κατάταξη επιχειρήσεων του κλάδου της Βιομηχανίας Ειδών Διατροφής βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2021)
Διάγραμμα 5.1 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας του κλάδου (2016-2020)
Διάγραμμα 5.2 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας του κλάδου (2016-2020)
Διάγραμμα 5.3 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας του κλάδου (2016-2020)
Διάγραμμα 5.4 Αριθμός των επιχειρήσεων του κλάδου με βελτίωση και επιδείνωση σε επιλεγμένους λογαριασμούς (2020/2019)
Διάγραμμα 5.5 Οι 15 πρώτες εταιρείες βάσει του περιθωρίου Μικτού Κέρδους (2020)
Διάγραμμα 5.6 Οι 15 πρώτες εταιρείες βάσει του περιθωρίου Καθαρού (προ φόρου) Κέρδους (2020)
Διάγραμμα 5.7 Οι 15 πρώτες εταιρείες βάσει του περιθωρίου EBITDA (2020)
Διάγραμμα 5.8 Οι 15 πρώτες εταιρείες βάσει της Γενικής Ρευστότητας (2020)
Διάγραμμα 6.1 Εξέλιξη της εγχώριας αγοράς έτοιμων φαγητών (2011-2022)
Διάγραμμα 6.2 Εξέλιξη της εγχώριας αγοράς κατεψυγμένων έτοιμων φαγητών (2011-2022)
Διάγραμμα 6.3 Εξέλιξη της εγχώριας αγοράς κατεψυγμένων έτοιμων φαγητών ανά τύπο γεύματος (2021)
Διάγραμμα 6.4 Εξέλιξη της εγχώριας αγοράς κονσέρβας (2011-2022)
Διάγραμμα 6.5 Εξέλιξη της εγχώριας αγοράς έτοιμων φαγητών ψυγείου (2011-2022)
Διάγραμμα 6.6 Διάρθρωση της αγοράς έτοιμων φαγητών ανά κύρια ομάδα προϊόντων (2021)
Διάγραμμα 6.7 Εξέλιξη των Εισαγωγών Έτοιμων Φαγητών (2014-2020)
Διάγραμμα 6.8 Εξέλιξη των Εξαγωγών Έτοιμων Φαγητών (2014-2020)
Διάγραμμα 6.9 Εμπορικό Ισοζύγιο στα Έτοιμα Φαγητά (2018-2020)
Διάγραμμα 7.1 Συνολικές πωλήσεις έτοιμων φαγητών παγκοσμίως (2016-2026)
Διάγραμμα 7.2 Χώρες με τις μεγαλύτερες πωλήσεις έτοιμων φαγητών (2020-2022)

 

 

0
Your Cart is empty
Cookies Settings